Essays about: "biväxter"

Found 3 essays containing the word biväxter.

 1. 1. Vildbin och dagfjärilar i urbana grönstrukturer : att göra medvetna växtval och skapa artificiella boplatser

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Ida Valentin; Louise Hagbard; [2020]
  Keywords : wild bees; butterflies; wildlife gardening; plants for pollinators; medvetna växtval; vildflora; äng; insektshotell; biväxter; fjärilsväxter;

  Abstract : De senaste årens larm om att insekterna i världen är hotade har väckt stor uppmärksamhet och såväl myndigheter som allmänheten har reagerat. Mest är det depollinerande insekterna som fått uppmärksamhet. READ MORE

 2. 2. Blommor och bin : växtföljder som gynnar pollinatörer i köksträdgården

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Rebecka Östlund; [2018]
  Keywords : biväxter; dragväxter; pollinatörer; växtföljd; odlingssystem; biologisk mångfald; biodiversitet; gröngödsling; förfrukt; ekologisk odling;

  Abstract : Denna litteraturstudie visar att tillämpning av en varierad växtföljd kan användas som verktyg för att uppnå andra- eller fler mål än att ge största möjliga skörd. Det övergripande målet med denna studie var att på ett naturligt sätt föra in blommande växter som gynnar pollinatörer i köksträdgårdens växtföljd. READ MORE

 3. 3. Tillgången på födoresurser för pollinerande insekter i det skånska odlingslandskapet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emma Håkansson; [2016]
  Keywords : biologisk mångfald; pollinering; skånskt jordbruk; biväxter; pollinerande insekter;

  Abstract : En litteratursökning har genomförts i syfte att kartlägga vilka födoresurser de pollinerande insekterna har att tillgå i det skånska odlingslandskapet. För att kunna ta reda på det beskrivs de grödor som odlas i Skåne och behöver eller gynnas av insektspollinering. READ MORE