Essays about: "boende"

Showing result 1 - 5 of 318 essays containing the word boende.

 1. 1. Det som syns i tö : en trädgårdshistorisk undersökning av Tosterups slotts trädgårdsmästarbostads trädgård.

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Thomasine Eriksson; [2022]
  Keywords : trädgårdsmästarbostad; trädgårdshistoria; Tosterups slott; Tosterup; trädgårdsmästare;

  Abstract : Den här rapporten undersöker trädgårdmästarbostadens trädgård tillhörande Tosterup slott. Tosterup slott ligger i Tomelilla kommun, Skåne. Slottet och slottsparken har en lång och väl dokumenterad historia. Släkten Ehrensvärd har ägt slottet och dess ägor i flera generationer. READ MORE

 2. 2. Villaträdgårdarnas bidrag till biologisk mångfald i Malmö : nuläge och framtida möjligheter, med Rostorp som exempel

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Kristina Lassvik; [2022]
  Keywords : grönyta; trädgårdar; miljömål; Malmö Stad; Rostorp;

  Abstract : Malmös villaträdgårdar kan få en viktig roll för en bibehållen och/eller ökad biologisk mångfald när staden förtätas i framtiden och mosaiken av små grönområden riskerar att försvinna. Rostorps egnahemsområde i Malmö har en koncentrerad artrikedom av växter på relativt små ytor som man inte ofta stöter på ens i kommunala parker i Malmö. READ MORE

 3. 3. Egnahemsträdgårdar : en jämförelse mellan dåtida och nutida stilideal och växtval

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Cecilia Öberg; [2022]
  Keywords : egnahemsträdgård; stilideal; illustrationsplan; växtmaterial;

  Abstract : I en egnahemsträdgård, i början på 1900-talet i Sverige, skulle de boende kunna odla sin egen mat vid sidan om sin huvudsakliga inkomst som skedde på arbetet. Tanken var att dessa trädgårdar till stor del skulle förse de boende med egenodlad frukt, bär och grönsaker. READ MORE

 4. 4. Djurunderstödda insatser med katt på svenska äldreboenden : kattens påverkan och välfärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Hanna Ayata Karbin; [2022]
  Keywords : Djurunderstödda insatser; djurunderstödd terapi; äldreboende; katt; terapidjur; Covid-19;

  Abstract : Många av våra äldre i Sverige lider idag av ensamhet, oro och ångest. Efter att Covid-19-pandemin drabbade Sverige hårt infördes besöksförbud på alla landets äldreboenden, vilket gett ökad depression och ångest hos de äldre. För att förbättra måendet hos våra äldre kan djurunderstödda insatser användas. READ MORE

 5. 5. Berättelser från ett kulturlandskap : ett gestaltningsförslag för Nikkaluokta turistanläggnings utemiljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alexander Morell; [2022]
  Keywords : Landskapsnarrativ; fjällen; kulturlandskap; Sápmi; samisk arkitektur;

  Abstract : Samernas traditionella marker, Sápmi, har en lång historia av kolonialism och förtryck. I bygget av den svenska nationella identitet har fjällen ofta porträtterats som en orörd natur, vars storslagenhet symboliserade nationens storhet. READ MORE