Essays about: "bostadsnära natur"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the words bostadsnära natur.

 1. 1. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Backmann; Hanna Sohl; [2019]
  Keywords : urban grönska; bostadsnära natur; upplevelsevärde; karaktär; naturupplevelse; grönstråk; gröna mellanrum;

  Abstract : Arbetet syftar till att uppmärksamma de bostadsnära och naturlika mellanrummens upplevelsevärden genom att undersöka karaktären och kvaliteter hos ett grönt mellanrum i Gottsunda. Med idéförslag i form av tillägg visar arbetet på hur mellanrummets karaktär kan förstärkas. I takt med att storstäderna växer minskar grönytorna. READ MORE

 2. 2. Omprojektering av parkeringsytor : en väg mot multifunktionella gröna ytor

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Carlsson; Daniel Björfors; Jessica Persson; [2019]
  Keywords : förtätning; ekosystemtjänster; dagvatten; parkeringsytor; klimatanpassning; Lomma kommun; hårdgjorda ytor; hållbart stadsbyggande; multifunktionella ytor;

  Abstract : Densification that takes place in both Sweden and the rest of the world can lead to the nature around the cities being protected but can also mean that greenery and good habitats within the cities are lost. In the discussion about densification, the handling of unused surfaces is a factor. READ MORE

 3. 3. Barnvänlig bostadsmiljö? : barns naturkontakt i nya bostadsområden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Marja Berg; [2019]
  Keywords : barn; naturkontakt; barnvänlig bostadsmiljö; stadsplanering; utemiljö; miljöerbjudanden; rörelsefrihet;

  Abstract : I växande städer riskerar behovet av markyta skapa hög exploatering med minskad plats för mellanrum och grönska. Utemiljöer där barn kan leka är samtidigt lika viktigt i tät som i gles stad. Detta arbete rör barns kontakt med natur i nya bostadsområden som uppförts i en urban kontext i Malmö och Göteborg. READ MORE

 4. 4. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecca Eriksson; [2019]
  Keywords : permakultur; skogsjordbruk; skogsträdgård; odlingssystem; produktionssystem; urban odling; bostadsnära natur; rekreation;

  Abstract : Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur odlingssystem kan integreras i bostadsnära naturområden. Naturområden utgör viktiga stadsbyggnadselement i växande städer. READ MORE

 5. 5. Bostadsgårdens betydelse för en hållbar stadsutveckling ur barnens perspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Patricia Barna; [2018]
  Keywords : hållbar stadsutveckling; bostadsgård; barn; bostadsnära utemiljö; förtätning; grönska; växtlighet; grannskap; lek; lekmiljö;

  Abstract : Vi står idag inför markanta samhällsomvandlingar och förtätningen av dagens städer fortskrider i allt snabbare takt. Detta medför konsekvenser som är negativa såväl för stadens invånare som för vår kringliggande miljö. READ MORE