Essays about: "breeding management"

Showing result 1 - 5 of 147 essays containing the words breeding management.

 1. 1. Modersegenskaper hos suggor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sofia Sigerhed; [2022]
  Keywords : modersegenskaper; suggor; smågrisöverlevnad; kommunikation; försiktighet; bygga bo; avelsmål; smågrisdödlighet;

  Abstract : I den här litteraturstudien så har litteratur som publicerat forskningsresultat om modersegenskaper hos suggor sammanställts. Syftet med det här arbetet är att ta reda på vilka egenskaper som man anser är modersegenskaper samt hur egenskaperna kan påverka överlevnaden hos smågrisar innan avvänjningen. READ MORE

 2. 2. Askens framtid : konsekvenser och hantering av askskottsjukan ur ett ekologiskt perspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Tångby; Veronika Johansson; [2022]
  Keywords : Fraxinus excelsior; Hymenoscyphus fraxineus; svampsjukdom; biologisk mångfald; värdväxt; handel; invasivitet; resistens; skadegörare på ask; växtskydd; epidemi;

  Abstract : Asken (Fraxinus excelsior) är ett av våra ädellövsslag och dess existens hotas av den vindburna svampsjukdomen askskottsjukan. Sjukdomen upptäcktes först i Polen i början av 90-talet och spreds under en 20-årsperiod till de flesta länder i Europa. READ MORE

 3. 3. Dokumentation av pallaskattens (Otocolobus manul) ungvårdnadsperiod

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : William Johansson; [2021]
  Keywords : pallaskatt; ungvårdnad; digivning; lya; lek;

  Abstract : Several studies have been made about different animal’s juvenile care. It is important to have knowledge and understand the juvenile period of animals in captivity. From studies of juvenile and maternal care improvements of their management can be made. Detection of abnormalities can be found in newborn or mother to help with breeding programs. READ MORE

 4. 4. The Double Burden of a Pandemic: Examining the Impact of Covid-19 on Domestic Violence Against Women in Pakistan

  University essay from Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management; Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Author : Zara Jan; [2021]
  Keywords : Pakistan; domestic violence; domestic violence against women; violence against women; Covid-19; pandemic; patriarchy; gender inequality; Social Sciences;

  Abstract : Covid-19 has served as a magnifying lens to the globally prevailing issue of domestic violence against women. This qualitative case study examines why domestic violence against women prevails in Pakistan, what factors have led to its increase during Covid-19, and how have civil society organizations responded to this issue. READ MORE

 5. 5. Spilling the tea on tea : historia, odlingsförhållanden och skötselåtgärder

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Jessica Johansson; [2021]
  Keywords : camellia sinensis; teodling; frilandsodling; perenn; växtförädling; skiffing; ; Kina; Indien; Sri Lanka;

  Abstract : Te har druckits i flera tusen år och är idag en av världens populäraste drycker. Det här arbetet är en litteraturstudie med syfte att ge en inblick i teodlingens historia och utbredning, de viktigaste geografiska och klimatiska faktorerna för teodling, vanligt förekommande odlingsåtgärder och skördemetoder. READ MORE