Essays about: "brukarmedverkan"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the word brukarmedverkan.

 1. 1. Hållbara utformningslösningar och lokala förvaltningsstrategier för omvandling av befintlig kvartersstad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Joseph; Kerstin Phan; [2021]
  Keywords : hållbar stadsutveckling; hållbar utformning; tillfällig arkitektur; lokal förvaltning; grön länk;

  Abstract : Den globala befolkningsökningen innebär att inflyttningen till urbana samhällen stiger, och idag lever hälften av världens befolkning i städer. Att utforma stadsrum som främjar en hållbar mobilitet, blir mer tillgängliga och ger möjlighet till mer plats för grönska och nya typer av aktiviteter blir därmed en viktig strategi för en mer hållbar stad. READ MORE

 2. 2. Platsanalysmetoder genom brukarmedverkan : fallstudie av tre exempel

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : David Flygar; [2020]
  Keywords : brukarmedverkan; medborgardeltagande; delaktighet genom planering; medborgardialog;

  Abstract : This paper explores user participation as a tool in the planning process in which three examples are presented where user participation has been used as a method. These examples are furthermore analysed by using a literature study. READ MORE

 3. 3. Dansens bidrag till platsutveckling : alternativa arbetsmetoder inom landskapsarkitekturen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Sundevall; [2015]
  Keywords : dans; plats; rörelse; kroppslig kunskap; sociala normer; brukarmedverkan; koreograferade platser; platsutveckling; komplexitet; territorium;

  Abstract : Inom landskapsarkitekturen används digitala verktyg frekvent och den mänskliga kroppen används allt mindre i arbetet. När vi rör oss mindre ute på platser som ska projekteras riskeras den fysiska kontakten och förståelsen för utemiljöer att gå förlorad. READ MORE

 4. 4. Designdialog som arbetssätt - En fallstudie kring Bärstadsskolans utformning

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Author : Annika Larsson; Desireé Lundqvist; [2015]
  Keywords : Designdialog; brukarmedverkan; arkitektrollen;

  Abstract : I byggbranschen är tidiga skeden ett vanligt begrepp. Alltför ofta hinner brukarna inte reflektera över sina behov, krav och önskemål och entreprenörerna ges för lite tid att bidra med sina kompetenser. READ MORE

 5. 5. Self-monitoring of Health : A development project with the aim to identify and develop a user-friendly medical device

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Henrik Ljungh; [2014]
  Keywords : concept development; medical device; self-monitoring; heart disease; konceptutveckling; medicinsk produkt; egenkontroll; hjärt- och kärlsjukdomar;

  Abstract : The project was carried out for Semcon’s product development department. The aim of the project was to develop a concept that illustrates Semcon’s competences in their Total Design Office offer. The concept was to be developed within the medical device sector, with the purpose to self-monitor the user's health. READ MORE