Essays about: "change of ownership in small business"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words change of ownership in small business.

 1. 1. Corporate Entrepreneurship: How does a Change of Structure induced by new Ownership impact Employees’ Perception of Entrepreneurial Agency within SMEs?

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Jan Mueller; Jimmy Otterdijks; [2022]
  Keywords : Corporate entrepreneurship; entrepreneurial agency; ownership change; change of ownership in SMEs; perceived entrepreneurship; Business and Economics;

  Abstract : Entrepreneurial agency theory has been designated as an important field of research within the corporate entrepreneurial context. When ownership structures in well-established corporations change, certain agitation can result. These ownership changes can subsequently influence entrepreneurial agency in such ventures. READ MORE

 2. 2. Vilka faktorer påverkar matchningsprocessen vid ägarskifte utanför familjen? : en kvalitativ studie av lantbruksföretag i Skåne

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Elinore Einarsson; [2020]
  Keywords : ägarskifte; generationsskifte; matchningsprocess; matchning av parter; lämna över lantbruksföretag utanför familjen; inträdesbarriär lantbruk; förvärva lantbruksföretag; ägarskifte småföretag; förvaltningsprocess; transfer of ownership; succession; matching process; matching of persons; transfer farms outside the family; entrance barrier agriculture; acquire agricultural companies; management process; change of ownership in small business;

  Abstract : Svenskt lantbruk har traditionellt sett efterträtts i nedstigande släktled, men den agrara näringen går mot andra tider. En åldrande lantbrukarkår i samband med att den yngre generationen inte är lika intresserad av att verka på landsbygden medför att många lantbrukare inte vet vem som ska ta över och förvalta vidare lantbruksverksamheten. READ MORE

 3. 3. Varför skjuter lantbrukare upp sina generationsskiften? : en kvalitativ intervju med lantbrukare om deras tankar kring ett sent generationsskifte

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Sofia Ramgren; Daniel Karlsson; [2020]
  Keywords : ägarskifte; generationsskifte; lantbruket; överlåtare; övertagare; generationer; revisor; change of ownership; generational change; agriculture; transferor; transfer; generations; auditor;

  Abstract : År 2016 var 34% av alla lantbrukare över 65 år. Att en yrkeskår blir äldre och äldre medför en del problem, men att 1/3 är över pensionsålder i Sverige kan vara en tickande bomb. READ MORE

 4. 4. New Opportunities for Investments in Solar Energy. Explorative Study of a Novel Business Model for Small Investments in Solar Energy in Switzerland and in Portugal

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Aurel Schmid; [2015]
  Keywords : Solar Energy; Renewable Energy; Investment Decision Process; Sustainable Investment; Business Models; Switzerland; Portugal; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The Solar energy is playing a fundamental role in the transition to a low carbon electricity production system. Driven by rapidly decreasing prices for solar installations in the last years, the solar energy market in Europe is currently undergoing a transformation. READ MORE

 5. 5. Lönsamhet i mindre slakteri : fallstudie på Wiktor Olssons slakteri

  University essay from SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Author : Henrik Petersson; [2012]
  Keywords : lönsamhet; småskalig slakt; tillstånd; ägarbyte;

  Abstract : Slakteriverksamhet blir allt mer intressant med tanke på de ständiga variationerna i slaktsvinspriset, en av flera stora osäkerhetsfaktorer inom lantbruksbranschen. Genom att komplettera olika verksamheter inom animalieproduktion med ett slakteri har man möjlighet till att investera sig till en större säkerhet genom att man har hela produktionsledet fram till konsumenten. READ MORE