Essays about: "clearcut"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word clearcut.

 1. 1. Deltagande planering vid tätortsnära konflikter om skogen - intressentanalys och preferensstudie i området runt Skärsjön, Skinnskatteberg

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Agnieszka Björk; [2018]
  Keywords : hyggesfritt; målkonflikter; attityder;

  Abstract : The forest is Sweden's largest natural resource, and it is expected to meet several conflicting needs Wood production is prioritized, but in recent years, conservation of environmental values and biodiversity have also demanded their right. Another important aspect of the forest is the importance of social values. READ MORE

 2. 2. Skogsskötsel på Holmens tätortsnära marker kring Överum

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Marcus Lundberg; [2016]
  Keywords : ekosystemtjänster; sociala värden; kontinuitetsskogsbruk; beståndsanalys; kommunikation; heureka StandWise;

  Abstract : Efter att de boende i Överum framfört kritik till Holmen gällande brukandet av de tätortsnära skogarna har detta arbete upprättats med syftet att identifiera, analysera och sammanställa samhällets åsikter och önskemål gällande Holmens skogsbruk i de tätortsnära skogarna runt Överum. Målet var att kartlägga vilka skogsområden som nyttjas mest och ge förslag till skötselåtgärder som diskussionsunderlag och planeringsstöd för Holmen. READ MORE

 3. 3. Att kalhugga eller inte kalhugga : en studie om att välja alternativa metoder inom skogsbruket

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Sjöqvist; [2016]
  Keywords : hyggesfritt skogsbruk; trakthyggesbruk; erfarenhetsbank; kunskapsbank; rationellt handlande; avsikt;

  Abstract : Över hälften av Sveriges yta täcks av produktiv skogsmark. Trakthyggesbruket är det produktionssystem som dominerar i Sverige men som också har mött mycket kritik på grund av att kalhyggen innebär en stor störning i miljön vilket hotar många arter samtidigt som det skapar en miljö som av många inte anses estetiskt tilldragande. READ MORE

 4. 4. An analysis of the influence of land use and selected land cover parameters on the distribution of certain longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in Sweden

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Shilpi Kundu; [2015]
  Keywords : long horn beetles; land use and land cover parameters; management approaches; biodiversity conservation;

  Abstract : The longhorn beetles, LHBs, belonging to the Family Cerambycidae constitute an important part of the biodiversity spectrum in Swedish forests. The LHB community signifies high relevance of biodiversity and conservation status of several specific habitats as well as at the landscape level, owing to their ecological position in a variety of habitats across the landscape. READ MORE

 5. 5. Gynnar stora hyggen ortolansparven? : resultat från en inventering i Västerbotten 2013

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Sven Gustafsson; [2014]
  Keywords : Ortolansparv; Emberhiza hortulana; skogsmark; hygge; markberedningsmetod; naturvård; ortolan bunting; forest land; clearcut; scarification method; nature conservation;

  Abstract : Ortolansparven (Emberhiza hortulana Linnaeus) är en fågelart som finns över stora delar av Europa i olika öppna biotoper, främst jordbruksmark. Den har minskat dramatiskt i Europa de senaste 30 åren och är en av de fågelarter vars population minskar snabbast. READ MORE