Essays about: "conclusion of water pollution"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the words conclusion of water pollution.

 1. 1. Household air pollution exposure in sub-Saharan Africa and assessment of disease burden attributable to risk factor

  University essay from Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Author : Festina Balidemaj; [2020]
  Keywords : Air pollution; household air pollution; burden of disease; acute lower respiratory infection; chronic obstructive pulmonary disease; ischemic heart disease; lung cancer; stroke; sub-Saharan Africa; Medicine and Health Sciences;

  Abstract : BACKGROUND: One of the major environmental threats to human health is air pollution. It contributes to premature deaths of millions of people worldwide. Air quality issues are growing exponentially in developing countries (West et al. 2016). READ MORE

 2. 2. Flytande våtmarksöar i vattenreningssyfte i tempererade klimat : med fokus på urbana miljöer, plantval & näringsreducering

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ylva Granberg; [2019]
  Keywords : flytande våtmarksö; floating treatment wetlands; vattenkvalitet; eutrofiering; näringsreducering; kväve; fosfor; bredbladigt kaveldun; jättegröe; bladvass;

  Abstract : Ett ökat problem med övergödning i vattendrag, sjöar och hav kan ses runt om i världen, till följd av bland annat en växande urbanisering och en reducering av naturligt förekommande växthabitat, som ex. våtmarker. READ MORE

 3. 3. Tungmetaller i dagvattendammar : en jämförelse mellan beräknade och uppmätta årsmedelhalter i inkommande dagvatten

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Mathias Andersson; [2019]
  Keywords : Germans formel; StormTac; flödesproportionell vattenprovtagning; tungmetaller; dagvatten;

  Abstract : Dagvatten som rinner längs hårdgjorda ytor i stadsmiljöer kan föra med sig tungmetaller och andra föroreningar från ytorna. Vanligtvis transporteras det förorenade dagvattnet via led- ningsnäten till en recipient där det riskerar att förorena sjöar och vattendrag. READ MORE

 4. 4. Rainwater harvesting: An assessment of the future potential in Sweden.

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Anton Jensen Wennberg; [2018]
  Keywords : Rainwater harvesting; Stormwater management; Water supply; Sustainability.;

  Abstract : The thesis address the field of stormwater management. With a changing climate, the field of stormwater management much like many other fields will need to incorporate sustainable development if overall sustainability is to be reached. READ MORE

 5. 5. Lithium-ion Batteries in Electric Vehicles : Sustainable to what extent?

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : Anton Persson; Daniel Öman; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Increasing environmental laws and regulations regarding emissions and air and water pollution in the transport sector. These laws and regulations combined with the limitation of oil as a natural resource have contributed to research regarding alternative fuels for vehicles. READ MORE