Essays about: "conservation agriculture"

Showing result 1 - 5 of 106 essays containing the words conservation agriculture.

 1. 1. Optimised PCR protocol for ten microsatellite primers (SSRs) in Fragaria vesca : Facilitating future work analysing genetic diversity and developing efficient conservation strategies

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Author : Lisa Haglund; [2022]
  Keywords : Crop wild relatives CWR ; PCR; Microsatellites; Fragaria vesca; Conservation; Genetic diversity;

  Abstract : The world faces severe challenges in providing food security for a growing world population during climate change. This puts pressure on modern agriculture, including adapting crops to new environments and cultivation on less acreage. The tools for adapting crops exist within a species' genetic diversity. READ MORE

 2. 2. The role of animals in sustainable land use : can a plant-based diet benefit both animals and land use?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Blenda Agell; [2022]
  Keywords : land use; fair diet; animal ethics; plant based; vegan; agroecology; sustainability; food system; speciesism; anthropocentrism; critical animal studies;

  Abstract : Introduction: Agroecology and sustainability are both concepts that aim to find solutions towards a healthy planet. This thesis is based on two pillars with a plant-based diet as the connection between them. The two pillars are 1) the missing animal perspective and 2) a more resource efficient land use. READ MORE

 3. 3. Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden : i perenna odlingar samt i odlingssystem med mellangrödor

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jenny Olofsson; [2021]
  Keywords : markorganismer; respiration; organiskt material; odlingsmetoder; biologiska processer; kemiska processer och fysikaliska processer; perenna odlingssystem; mellangrödor; klimatförändringar; microbial activity; respiration; organic matter; soil tillage methods; biological processes; chemical processes and physical processes; perennial crops; conservation agriculture; intermediate crops; climate change;

  Abstract : Klimatförändringarna, som både påverkat och påverkar vår planet, kräver att mänskliga aktiviteter förändras till mer resurssnåla och systemeffektiva processer. I dessa processer bör markens bördighet vara det centrala, eftersom en bördig mark kan generera stabila skördar och bidra till en långsiktigt hållbar matförsörjning. READ MORE

 4. 4. Nötkreaturs betningsbeteende på bränt och på obränt naturbete

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : My Strömgren; [2021]
  Keywords : betningsbeteende; brand; nötkreatur; naturbete; obränt bete; bränt bete;

  Abstract : Habitats worldwide have undergone changes which have had effects on the living conditions for many species. Some landscapes have opened up due to agriculture, others have changed into fragmented monocultural habitats due to forestation. READ MORE

 5. 5. Är ekologiska marker värdefulla?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Elin Lönnberg; [2021]
  Keywords : ekologiskt; ängs- och betesmarksinventering; gräsmarker; bete; naturbete; äng; biologisk mångfald; växter; miljöstöd;

  Abstract : Hävdade gräsmarker är en av de mest artrika biotoperna i världen, ändå minskar dem i antal. Gräsmarkernas artrikedom kommer från flera århundraden av kontinuerlig hävd som har hållit tillbaka starka konkurrenter som annars riskerade att ta över, vilket tillåtit en stor variation av växter att etablera sig. READ MORE