Essays about: "conservation of trees"

Showing result 1 - 5 of 152 essays containing the words conservation of trees.

 1. 1. Effects of management and plant traits on tree-related microhabitats in second-growth stands of the Białowieża Forest

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Weronika Mysiak; [2022]
  Keywords : tree-related microhabitats; TreMs; Białowieża Forest; post-Century stands; second-growth forest;

  Abstract : The study presents research conducted on Tree-related Microhabitats (TreM) in managed stands and nearly unmanaged stands in the Białowieża Forest (BF). A TreM is an above-ground structure that creates substrate, site or place for forest-dwelling species, and could be an important tool for assessing the level of biodiversity. READ MORE

 2. 2. Intresset för lövplantor hos Södra skogsägarnas medlemmar i Oskarströms verksamhetsområde

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Anna Eriksson; Sanna Gudmundsson; [2022]
  Keywords : klimatförändringar; återplantering; lövskogsbruk;

  Abstract : Lövskogarna var för 200 – 300 år sedan överexploaterade i södra Sverige och förekommer idag främst i mindre och fragmenterade områden. Efterfrågan på barrsågtimmer från industrierna steg och på de tidigare lövbevuxna markerna planterades istället gran och tall. READ MORE

 3. 3. How hot are retention patches as structural hotspots? : comparing key elements for biodiversity in retention patches and reference forest stands

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Maja Östlund; [2022]
  Keywords : retention forestry; retention patches; deadwood; live conservation trees; retention forestry; biodiversity preservation; substrate diversity;

  Abstract : Sweden’s historical and current forestry regime has created structurally simplified forest stands with little resemblance of boreal old-growth forests, leading to a decline in many forest dwelling species. Retention forestry was introduced to counteract the negative development by retaining biologically important forest elements. READ MORE

 4. 4. Mångfald av arter bland stadens träd : hur olika kommuner i Sverige arbetar med mångfald av trädarter i urbana miljöer

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Eliasson; [2022]
  Keywords : artdiversitet; artmångfald; urbana träd;

  Abstract : Träden i staden fyller många viktiga funktioner, dels för stadens ekosystem och dess tillhandahållande av ekosystemtjänster, dels för bevarandet av biologisk mångfald. Träden bidrar med många effekter som skapar bättre klimat och livskvalitet i städerna, till exempel renare luft och behagligare lokalklimat. READ MORE

 5. 5. Hållbar parkskötsel : parkskötsel för att gynna rödlistade arter, ekosystemtjänster och människors välbefinnande

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Madelen Karlsson; [2022]
  Keywords : parkskötsel; rödlistade arter; skötselplaner; urban miljö;

  Abstract : Syftet med arbetet är att skapa tre olika skötselplansförslag för Cytivas båda parker. Målet är att förbättra förutsättningar för parkernas arter, rödlistade arter i området, bedöma möjliga ekosystemtjänster och att skapa inbjudande miljöer för människor. READ MORE