Essays about: "conservation reserves"

Showing result 1 - 5 of 42 essays containing the words conservation reserves.

 1. 1. Orkidéer och förekomst av död ved i Jämtländska kalkbarrskogar

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Linnea Edwang Stridbo; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; död ved; hävd; Jämtland; kalkbarrskog; markfukt; orkidéer; skogsbete;

  Abstract : Nordiska kalkbarrskogar har en karaktär och biologisk mångfald som väsentligen skiljer sig från kalkbarrskogar i övriga Europa. De kan vara mycket artrika och hysa ovanliga och rödlistade arter såsom orkidéer. READ MORE

 2. 2. Microbregma emarginatum as an indicator for coniferous forests with high conservation values

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Matilda Gille; [2019]
  Keywords : indicator species; conservation biology; habitat loss; coniferous forest; forest habitats; Norway spruce; Picea abies; Coleoptera; Ptinidae;

  Abstract : The use of indicator species is wide spread and an important tool in nature conservation for the identification of valuable biotopes and prioritizing conservation efforts. This study aimed to test if it can be a problem to use indicator species that builds on expertise rather than documented studies. READ MORE

 3. 3. Restaurering av grön infrastruktur för fyra naturskogsarter på Söderåsen i Skåne

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Johanna Schroeder; [2018]
  Keywords : entita; mindre hackspett; taggbock; bokblombock; GIS; habitatmodell;

  Abstract : Det intensiva brukandet av svenska skogar har inneburit att många arter missgynnats och hälften av landets rödlistade arter är knutna till skogslandskapet. Sverige har förbundit sig att bevara den biologiska mångfalden och ett verktyg i detta arbete är att jobba med grön infrastruktur. READ MORE

 4. 4. Asiatisk svartbjörn, Ursus thibetanus, i Kinas gallindustri

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sophia Panofsky; [2018]
  Keywords : asiatisk svartbjörn; Ursus thibetanus; gallfarm;

  Abstract : Björngalla används inom traditionell kinesisk medicin till att behandla en rad olika sjukdomar och tillstånd från halsont till frakturer, syfilis och cancer. Tjuvjagade vilda björnar var källan till den björngalla som användes i traditionell kinesisk medicin innan 1980. READ MORE

 5. 5. Presence and habitat use of the endangered Bornean elephant (Elephas maximus borneensis) in the INIKEA rehabilitation project site (Sabah, Malaysia) : a pilot study

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Laia Crespo Mingueza; [2018]
  Keywords : restoration; conservation; elephant; space use; camera traps;

  Abstract : The endangered Bornean elephants (Elephas maximus borneensis) are endemic to the island of Borneo and their survival is being threatened by palm oil production, poaching and human-elephant conflicts. In Central Sabah (Malaysia), the conversion of forests into commercial plantations has led to habitat fragmentation and human-elephant conflicts. READ MORE