Essays about: "continuous cover forestry"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the words continuous cover forestry.

 1. 1. Gallringens effekter på botten- och fältskikt i grandominerad produktionsskog : en studie av hur störning kan påverka β-diversitet i Norrland och Svealand

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : William Jaktén Langert; Andreas Widell; [2020]
  Keywords : biodiversitet; bottenskikt; fältskikt; störning; gallring; boreal skog;

  Abstract : Den boreala skogens beståndsstruktur har historiskt primärt präglats av brand, vilket skapat en flerskiktad beståndsstruktur. Störning är därför en avgörande faktor för artmångfald i dessa ekosystem. READ MORE

 2. 2. Hyggesfria skötselmetoder för utveckling av sociala värden inom en tätortsnära skog : projekt Vätteskogen, Skinnskattebergs kommun

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Karin Pershagen; Jonas Westerlund; [2020]
  Keywords : skogsbruk; rekreation; biologisk mångfald; skötselplan;

  Abstract : The forest offers a variety of benefits and services that contribute to increased human well-being, biodiversity and economic welfare. In parallel with our country's ongoing urbanization, the distance between people and nature is also increasing. The value of accessible nature has thus increased in recent decades. READ MORE

 3. 3. Kolbalansen i Umeå kommuns skogar : en analys av tre brukningsstrategier

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Erik Lundmark; Simon Mattsson; [2020]
  Keywords : kolbalans; kolsänka; klimatförändring; beslutsstödssystem; flermålsanalys;

  Abstract : För att se hur kolförråd förändras och hur kolbindning Umeå kommuns skogar varierar över tid simuleras tre långsiktiga strategier. Den första strategin bygger på skötsel enligt Umeå kommuns skogsbruksplan. READ MORE

 4. 4. En effektutvärdering av Skogsstyrelsens arbete med objektvis rådgivning avseende hyggesfritt skogsbruk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Maja Tomina Sund; [2020]
  Keywords : hyggesfritt skogsbruk; enkätstudie; rådgivning;

  Abstract : Den skogspolitik som infördes år 1993 innebar upprättandet av två jämställda mål, ett produktionsmål och ett miljömål. Förändringen innebar också en omläggning av de skogspolitiska medlen för ett nå målen. READ MORE

 5. 5. Bladyta och virkesproduktion i fullskiktad granskog skött med blädningsbruk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elin Edman; [2019]
  Keywords : bladyteindex; gran; blädningsbruk; ljusinsläpp; virkesproduktion; hyggesfritt skogsbruk; Leaf Area Index; Norway spruce; single-tree selection system; light penetration; volume growth; continous cover forestry;

  Abstract : I dagens samhälle har klimatförändringarna tagit en allt större plats i den politiska debatten, vilket har resulterat i att det numera är många olika värden som är viktiga att ta hänsyn till i skogsbruket förutom virkesproduktion. Samhället vill ha en större variation inom skogsskötseln och en ökad användning av hyggesfria skötselmetoder. READ MORE