Essays about: "creative and sustainable cities"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the words creative and sustainable cities.

 1. 1. Drysanpromenaden : ett programförslag för ett rekreativt promenadstråk längs Drysan i Skara

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Johanna Wilhelmsson; [2024]
  Keywords : Skara; Drysan; åpromenad; blågröna stråk; rekreation; PSD;

  Abstract : Den pågående urbaniseringen tillsammans med en ökande befolkning har lett till att antalet människor som idag bor i städer jämfört med på landsbygden har ökat betydligt. I strävan efter en hållbar utveckling förespråkas förtätning, vilket i många fall innebär att urbana grönytor fragmenteras och rekreativa kvalitet kan försämras. READ MORE

 2. 2. Embodying the transformation: An exploration of the role of art-based approaches in achieving a just and sustainable city through citizen participation in Malmö

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Rabea Sorka Sophie Tzschabran; [2023]
  Keywords : sustainability science; creative placemaking; experiential learning; inner transformation; Social Sciences;

  Abstract : The exposure of societies to climate change requires cities to adequately respond to increasing environmental pressures while ensuring the well-being of citizens. Here, sustainable urban planning is an important tool. READ MORE

 3. 3. Stångebroparken : gestaltning av en rekreativ stadspark på Stångebrofältet i Linköping med landskapsplanteringar och långsiktig förvaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anton Axelsson; Carl Henning; [2022]
  Keywords : landskapsplantering; växtgestaltning; förvaltning; stadspark; urbanekologi; ekosystemtjänster;

  Abstract : Examensarbetets frö sattes utifrån vårt intresse att gestalta i samklang med växters naturliga beteenden och dynamik. Vi har noterat hur sårbar vegetation kan vara i urbana miljöer och engagerades därför till att gestalta med robusta planteringar som tål klimatförändringar och bidrar med biologisk mångfald. READ MORE

 4. 4. Towards the green and just city: An investigation of justice in urban sustainability planning

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Katrine Beck Hansen; [2022]
  Keywords : urban greening; citizen participation; equity; urban planning; sustainability science; Social Sciences;

  Abstract : As the world becomes increasingly urban, cities are seeking creative and effective strategies to become more climate-proof and sustainable while, at the same time, creating liveable urban futures. Although it is often positioned as such an all-encompassing solution, urban greening has been found to give rise to new injustices and produce paradoxical effects of green gentrification. READ MORE

 5. 5. Temporär urbanism som medel för en socialt hållbar stadsutveckling : att arbeta med sommargågator och utvärdering av dem

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Louise Eklund; Sofia Holmqvist; [2022]
  Keywords : Utvärdering; uppföljning; resultathantering; sommargågator; temporär urbanism; temporära åtgärder; stadsutveckling; platsutveckling; sociala värden; social hållbarhet; attraktivitet; trygghet; tillgänglighet; vistelsemiljöer; kvantifiering; mätbarhet; kvalitativ; kvantitativ; reliabilitet; validitet;

  Abstract : Som kreativt och innovativt planeringsverktyg har företeelsen temporär urbanism blivit alltmer populär de senaste åren. Temporär urbanism innebär att åtgärder tillämpas för att förändra en plats under en begränsad tid. READ MORE