Essays about: "död ved"

Showing result 1 - 5 of 89 essays containing the words död ved.

 1. 1. Evaluating abundance of deciduous trees in production forests along small stream : can Sweden meet current policy goals without intensive management

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Jessica Åström; [2020]
  Keywords : Riparian forests; small stream; strategic management objectives; deciduous; forest policy change;

  Abstract : Riparian zones are important for many ecological functions such as for providing shade to streams and leaf litter to instream organisms, as well as acting as filters for sediments and excess nutrients that are released during forestry operations. Riparian areas are also important for preservation of biodiversity. READ MORE

 2. 2. Svamp som växtmaterial inom landskapsarkitektur : exempel på designprinciper

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Christopher Mörk; [2020]
  Keywords : svamp; mykorrhiza; landskapsarkitektur; biosorption; mykoremidering;

  Abstract : Ämnet för kandidatarbetet är svamp; den organism som först möjliggjorde för växter att vandra upp från haven på land för 450 miljoner år sedan. Kandidatarbetet undersöker svamp ur ett landskapsarkitekturperspektiv genom en litteraturgenomgång som sedan mynnar ut i ett antal designprinciper. READ MORE

 3. 3. Kantzoners påverkan vid bäverförekomst

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Daniel Johansson; Sebastian Kjellström; [2020]
  Keywords : Castor fiber; död ved; sjöar;

  Abstract : Bäver har historiskt sett varit en nyckelart för ekosystemet med dess förmåga att skapa naturliga våtmarker. Efter utrotning på 1800-talet blev den återintroducerad i det svenska landskapet år 1920. Inom skogsbruket sparas numera oftast en kantzon intill vattendrag för att främja den naturliga mångfalden. READ MORE

 4. 4. Orkidéer och förekomst av död ved i Jämtländska kalkbarrskogar

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Linnea Edwang Stridbo; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; död ved; hävd; Jämtland; kalkbarrskog; markfukt; orkidéer; skogsbete;

  Abstract : Nordiska kalkbarrskogar har en karaktär och biologisk mångfald som väsentligen skiljer sig från kalkbarrskogar i övriga Europa. De kan vara mycket artrika och hysa ovanliga och rödlistade arter såsom orkidéer. READ MORE

 5. 5. Stora Tandån. Kartering &åtgärder : en undersökning i vad som finns och vad som kan återskapas

  University essay from SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Author : Marcus Westerlund; [2020]
  Keywords : restaurering; kartering; flottning; flottledsrestaurering; ramdirektivet för vatten;

  Abstract : Stora Tandån i Malung-Sälens kommun är ett vattendrag kraftigt påverkat av gamla tiders timmerflottning. Utöver det finns två av Sveriges största skidanläggningar i nära anslutning till vattendraget. Det gör att vattendraget inte lever upp till kravet på god ekologisk status i EU:s ramdirektiv för vatten. READ MORE