Essays about: "designing for play"

Showing result 1 - 5 of 146 essays containing the words designing for play.

 1. 1. The Tower: Design of Distinct AI Personalities in Stealth-Based Games Modeling personalities with believable and consistent behaviour for NPCs in games using stealth gameplay style

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : Marek Cernák; Lianoudakis Orestis; [2021-03-03]
  Keywords : stealth gameplay; games research; AI; NPC; autonomous agents; personality modeling; thesis;

  Abstract : Computer games using stealth situations for defining their gameplay often rely onmodeling an immersive, yet exploitable non-player character behaviour. Traditionally, the aim of the design of such a behaviour is to provide players with memorablebehaviour patterns of the in-game agents in order to facilitate the means of devisingstrategies used by players to finish the game levels. READ MORE

 2. 2. GAC filter Design Criteria for Wastewater Treatment for Removal of Organic Micropollutants – A Literature Review

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Bhargav Reddy Elavarthi; [2021]
  Keywords : micropollutants; activated carbon filtration; empty bed contact time EBCT ; pharmaceuticals; breakthrough curves; adsorption; PFOS; carbon use; water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Abstract : Granular Activated Carbon (GAC) is nowadays suggested as a fourth (quaternary) treatment step at municipal wastewater treatment plants to remove certain chemicals and particularly organic micropollutants (OMPs). This work investigated the different factors that affect the performance of the GAC filter for the removal of micropollutants in a municipal wastewater treatment plant. READ MORE

 3. 3. Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer : en undersökning, tillämpning och utvärdering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Harrysson; Amanda Jarhage; [2021]
  Keywords : blåa mötesplatser; social mötesplats; vattnets potential; vattnets kvaliteter; verktyg; checklista;

  Abstract : Runt om i världen expanderas och förtätas städer i takt med att befolkningen ökar. En stad som förtätas med bebyggelsestruktur går följaktligen miste om ytor och mellanrum som är värdefulla ur många perspektiv. READ MORE

 4. 4. Lek på naturligt vis : ett gestaltningsförslag för en förskolegård baserat på teorin om affordances

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Peter Hamlén; [2021]
  Keywords : affordances; lek; utomhuslek; barn; barns utveckling; naturkontakt; förskola;

  Abstract : Svenska städer byggs allt tätare med motiveringen att uppnå den kompakta hållbara staden. En grupp som har litet inflytande över stadsplaneringsfrågor är barn vilket gör dem beroende av vuxna i utformningen av deras utemiljöer. En sådan miljö är förskolegården. READ MORE

 5. 5. Mer lek! : En utveckling av ett utvärderingsverktyg för bostadsgårdens lekmiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Pauline Green; [2021]
  Keywords : lekmiljö; bostadsgård; verktyg; checklista;

  Abstract : Faktorer som förtätningsprocesser, ökad trafik och ett större säkerhetstänk överlag har gjort att barn idag har allt färre platser att vistas på i staden. Bostadsgården är ett av få uterum där barn kan vara och dit de kan ta sig själva. READ MORE