Essays about: "diskrepans"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the word diskrepans.

 1. 1. Organizational culture and its implications on post-acquisition integration : A case study of a merger between two entrepreneurial firms

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Hanna Thorwid; Niklas Vinge; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Abstract Mergers and acquisitions (M&A) is an important economic phenomenon, utilized by companies to expand their market share and achieve rapid growth. However, studies imply that a majority of M&As fail to deliver anticipated value, which has led to a vast amount of research investigating why. READ MORE

 2. 2. Discrepancy of sequences and error estimates for the quasi-Monte Carlo method

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Niklas Vesterinen; [2020]
  Keywords : discrepancy; low discrepancy sequences; van der Corput; quasi-Monte Carlo; Koksma inequality; error estimates; diskrepans; lågdiskrepanstalföljder; van der Corput; kvasi-Monte Carlo; Koksmas olikhet; feluppskattningar;

  Abstract : We present the notions of uniform distribution and discrepancy of sequences contained in the unit interval, as well as an important application of discrepancy in numerical integration by way of the quasi-Monte Carlo method. Some fundamental (and other interesting) results with regards to these notions are presented, along with some detalied and instructive examples and comparisons (some of which not often provided by the literature). READ MORE

 3. 3. The Effectiveness of the Convention on the Rights of the Child : Examined through a legal assessment of Ghana’s implementation of Article 35 concerning Child Trafficking.

  University essay from Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Author : Viktoria Tomsson; [2020]
  Keywords : Convention on the Rights of the Child; CRC; Effectiveness; Implementation; Factors; International Law; Human Rights; Field studies; Africa; Barnkonventionen; Effektivitet; Implementering; Faktorer; Internationell rätt; Mänskliga rättigheter; Fältstudier; Afrika;

  Abstract : The aim of this thesis is to examine to what extent the Convention on the Rights of the Child may be regarded as an effective instrument for a state’s aim to abolish child trafficking. An underlying aim is to examine what factors make a convention effective in general. READ MORE

 4. 4. Vetenskapliga rekommendationer för HLR på hund och katt samt rutinerna på några djursjukhus och -kliniker i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Julia Bäckström; Maja Liliengren; [2020]
  Keywords : hjärt- och lungräddning; hund och katt; djuromvårdnad; riktlinjer; HLR;

  Abstract : HLR, som står för hjärt- och lungräddning, är en samling åtgärder med målet att en individ som drabbats av hjärtstillestånd ska återfå normal blodcirkulation och andning. För att öka chansen för överlevnad är det viktigt att utförandet av HLR är av god kvalitet. READ MORE

 5. 5. Alnarps rehabiliteringsträdgård - design och utformning : Utformningsbehov av en stödjande miljö för personer med utmattningssymptom

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Gabriella Kylin; [2020]
  Keywords : Alnarps Rehabiliteringsträdgård; utmattningssyndrom; naturbaserad rehabilitering; miljöpsykologi; restorativ; återhämtning; stödjande miljö; Perceived Sensory Dimension; Scope of Meaning;

  Abstract : Alnarps Rehabiliteringsträdgård etablerades 2002 som ett forskningsprojekt kring naturbaserad rehabilitering. Under 2002–2012 tog deltagare med utmattningssyndrom del av rehabiliteringen med mycket goda rehabiliteringsresultat. READ MORE