Essays about: "djurägare"

Showing result 1 - 5 of 134 essays containing the word djurägare.

 1. 1. Att bemöta våldsutsatta djur och människor : förekomst av handlingsplaner på smådjurskliniker i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sissi Carlsson; Elna Käll; [2020]
  Keywords : våld; våld i nära relationer; våld mot djur; sambandet; handlingsplan; hot; djur; husdjur; vanvård; misshandel;

  Abstract : Att våld i nära relationer korrelerar med våld mot djur är väl belagt i internationell forskning och är ett växande forskningsområde inom Sverige. Det anses finnas vissa svårigheter att från klinikernas sida inkludera djurägares levnadsförhållanden i anamnestagningen, då djurägares välfärd inte är klinikens primära ansvarsområde. READ MORE

 2. 2. Livsmedelsförgiftningar hos hund i hemmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Danckwardt-Lillieström; [2020]
  Keywords : hund; hundägare; förgiftning; livsmedel; choklad; xylitol; lök; symptom; behandling; djuromvårdnad;

  Abstract : Det finns många ämnen i våra hushåll som är potentiellt giftiga för hundar. Det vanligaste sättet som hundar blir förgiftade på är genom förtäring, ofta på grund av en olyckshändelse där hunden av misstag fått i sig något giftigt, eller genom att en ovetande djurägare matat hunden med ett giftigt livsmedel. READ MORE

 3. 3. Uppfattningar hos svensk djurhälsopersonal kring kopplingar mellan bristande skötsel och sjukdom hos exotiska husdjur : med fokus på kanin, marsvin och burfågel

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Nina Fries; Minna Roos; [2020]
  Keywords : exotiska arter; diagnoser; djurvälfärd; djurhälsopersonal; husdjur; skötselbrister; sjukdomstillstånd;

  Abstract : De husdjur som klassas som exotiska arter är en heterogen grupp men hålls i de flesta fall i bur vilket ställer stora krav på adekvat skötsel. Många av de exotiska arterna har särskilda behov av exempelvis foder, omgivningstemperatur och luftfuktighet, något som för många djurägare kan vara svårt att tillgodose. READ MORE

 4. 4. Eftervård av bukopererade hästar ur djurägarens perspektiv : genom djurägarintervjuer och granskning av hemgångsråd

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linda Johansson; Joanna Sjöberg; [2020]
  Keywords : bukoperation; hemgångsråd; häst; hästägare; kolik; rehabilitering;

  Abstract : Eftervård av en häst som bukopererats till följd av kolik är en tidskrävande uppgift för djurägaren och den postoperativa perioden innehåller flera komplikationsrisker. Med anledning av detta är det viktigt med ett tydligt hemgångsråd för att minska risken för komplikationer samt för att djurägaren ska känna sig trygg i att ta över det fulla ansvaret för hästen vid hemgång. READ MORE

 5. 5. Förekomst av kroniska sjukdomar hos överviktiga hundar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Remon Yosri Kamel Azmy; Love Bromé; [2020]
  Keywords : fetma; hund; kroniska sjukdomar; riskfaktorer; övervikt;

  Abstract : Övervikt hos hundar är ett utbrett problem som existerar i flera länder runt om i världen inklusive Sverige. Syftet med det här arbetet var att beskriva vanliga sjukdomar som förekommer vid övervikt hos hund samt vilka riskfaktorer som orsakar övervikt genom en litteraturstudie. READ MORE