Essays about: "dominans"

Showing result 1 - 5 of 51 essays containing the word dominans.

 1. 1. Den hjälplösa hästen : en riskanalys av inlärd hjälplöshet hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Joline Zacharias; [2019]
  Keywords : Inlärd hjälplöshet; häst; träning; negativ förstärkning; positiv förstärkning;

  Abstract : Inlärd hjälplöshet är ett begrepp myntat på 1960-talet efter studier på hundar som utsatts för elchocker utan möjlighet att undvika dessa. Detta resulterade i att hundarna slutade försöka ta sig undan elchockerna när möjligheten fanns. READ MORE

 2. 2. Konkurrens mellan kulliga och hornbärande nötkreatur i flock

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebecca Karlsson; [2019]
  Keywords : dominans; kulliga; hornbärande; konkurrens; nötkreatur; etologisk studie; observationsstudie;

  Abstract : Hornens betydelse för den sociala dominansen hos nötkreatur har länge diskuterats av bönder och forskare. Kunskap om dess inverkan på djuren är viktigt ur management-synpunkt och påverkar på sikt djurens välfärd. READ MORE

 3. 3. Träning inför återintroduktion

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Demieka Seabrook Sävenfalk; [2019]
  Keywords : återintroduktion; träning; beteende; rovdjursundvikande; etologi;

  Abstract : Återintroduktion, det vill säga att släppa ut djur i områden där de tidigare funnits men därefter försvunnit ifrån, har potential att bli ett viktigt verktyg i arbetet med att bevara arter. Många projekt har emellertid misslyckats, därför finns det ett stort behov av att arbeta för att öka framgången. READ MORE

 4. 4. Skapandet och rätten till staden : en undersökning av samhällsplaneringens roll i människors medskapande av platser och möjlighet att uttrycka motstånd

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Alfredsson; [2019]
  Keywords : medskapande; motstånd; rätten till staden; appropiration; Norra Sorgenfri; Malmö;

  Abstract : Denna uppsats syftar till att synliggöra exkluderande strukturer och processer i stadsplaneringen för att få en djupare förståelse för hur människor tar sig an sitt landskap och de rum de befinner sig i. Ambitionen är att förstå hur människor kan ta staden i anspråk. READ MORE

 5. 5. PERCEPTIONS OF COMPETENCEIN EVALUATION AND PROMOTIONPROCESSES : ON THE REPRODUCTION AND CHANGE OFMALE DOMINANCE IN MANAGEMENT ININDUSTRIAL ORGANIZATIONS

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : AMINA SHAHIN; [2018]
  Keywords : gender; management; homosociality; industrial organizations; evaluation and promotion processes; competence; gendered norms;

  Abstract : Today’s industrial markets are experiencing changes with the realization of new radical technologies, which are disrupting how organizations work. This new wave of technology and focus towards sustainability is shifting the competencies needed within organizations to maintain their competitive advantage. READ MORE