Essays about: "dominans"

Showing result 1 - 5 of 55 essays containing the word dominans.

 1. 1. Är du blind eller?! : synskadades upplevelse av kollektivtrafikens tillgänglighet i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Fredrik Andreasson; Mattias Lindblad; [2019]
  Keywords : mobilitet; upplevd tillgänglighet; synskadad; Malmö;

  Abstract : Uppsatsens syfte är att belysa hur människor med nedsatt syn upplever tillgängligheten tillkollektivtrafik i Malmö samt diskutera och problematisera det klassiska förhållningssättet gentemot begreppet tillgänglighet. Uppsatsens metod är av kvalitativ karaktär. READ MORE

 2. 2. The foreign policy of the Islamic Republic of Iran at 40. A discourse analyis.

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Siavosh Bigonah; [2019]
  Keywords : Islamic Republic of Iran; discourse analysis; foreign policy; dialogue; security networking; peace; resistance;

  Abstract : Detta examensarbete utgår från det outredda faktum att den Islamiska republiken Iran (IRI) har kunnat driva fram sin agenda för självständighet och suveränitet från imperialistiskt och kolonialt ärvda dominansstrukturer. Denna agenda som är baserad på en militant diskurs om motstånd och fred har möjliggjort för IRI att exponentiellt vinna regionalt och internationellt inflytande trots sin brist på militär och ekonomisk hård makt. READ MORE

 3. 3. Den hjälplösa hästen : en riskanalys av inlärd hjälplöshet hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Joline Zacharias; [2019]
  Keywords : Inlärd hjälplöshet; häst; träning; negativ förstärkning; positiv förstärkning;

  Abstract : Inlärd hjälplöshet är ett begrepp myntat på 1960-talet efter studier på hundar som utsatts för elchocker utan möjlighet att undvika dessa. Detta resulterade i att hundarna slutade försöka ta sig undan elchockerna när möjligheten fanns. READ MORE

 4. 4. Fire Works

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Lycke Förell; [2019]
  Keywords : Culture center; Gottsunda; Gattering; Fire place; Chimney; heavy-duty;

  Abstract : Fire Works is a cultural center that will seem durable, welcoming and useful. The Culture center will serve as an extension of the central fireplace in the building. Something that gives light and life to the city with the activity created by the presence of the citizens. READ MORE

 5. 5. Konkurrens mellan kulliga och hornbärande nötkreatur i flock

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebecca Karlsson; [2019]
  Keywords : dominans; kulliga; hornbärande; konkurrens; nötkreatur; etologisk studie; observationsstudie;

  Abstract : Hornens betydelse för den sociala dominansen hos nötkreatur har länge diskuterats av bönder och forskare. Kunskap om dess inverkan på djuren är viktigt ur management-synpunkt och påverkar på sikt djurens välfärd. READ MORE