Essays about: "drainage"

Showing result 1 - 5 of 329 essays containing the word drainage.

 1. 1. The influence of spatial variations in rain intensity for cloudburst modelling : a case study of the Gävle cloudburst

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Fanny Jeppsson Stahl; [2022]
  Keywords : Flood modelling; pluvial flooding; spatial variations in rain intensity; design storms; MIKE 21 Flow Model FM; 2D hydraulic modelling; Skyfallsmodellering; pluviala översvämningar; spatiala variationer i regnintensitet; typregn; MIKE 21 Flow Model FM;

  Abstract : With an intensification of heavy rain events in a changing climate and a rapid urbanization the risk for pluvial flooding is increasing in our societies. Pluvial flooding, which is formed when the rainfall rate exceeds the infiltration or drainage rate, can occur rapidly and cause great damages, large economic losses and possibly risk human lives. READ MORE

 2. 2. Some Like It Hot: Pre-heating Prior to Bioreactor Treatment Enhances Nitrogen Removal From Mine Drainage

  University essay from Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Author : Laura Nina Bettoni; [2022]
  Keywords : denitrification; nitrate removal; temperature; woodchip bioreactor; waste rock leachate;

  Abstract : Ammonium-nitrate based explosives (NH4NO3) used within the operations of Kiruna iron ore mine release nitrate (NO3-) into the environment, potentially having adverse effects on local river-systems. One way of reducing NO3- impacts to the environment is through a woodchip denitrifying bioreactor (DBR). READ MORE

 3. 3. Hållbar dagvattenhantering i mittrefug : en studie av Västra Ringvägen i Västerås

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ida Elgelind; Sandra Villner; [2022]
  Keywords : hållbar dagvattenhantering; mittrefug; gata; infiltrationsanläggning; gräsbeklätt dike; makadamdike;

  Abstract : Dagvattenhanteringen får allt större fokus i stadsplaneringen till följd av klimatförändringar och urbanisering. Städers kraftiga expansion med fler hårdgjorda ytor medför att den naturliga vattencykeln påverkas och större dagvattenmängder rinner av på ytan istället för att infiltrera. READ MORE

 4. 4. Connecting local stakeholder experiences with wetland policy in Sweden: Drivers, barriers, and success parameters

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Alice Davies; [2022]
  Keywords : Sustainable Development; Survey design; Wetland measures; Policy instruments; Nature-based solutions; Swedens environmental objectives;

  Abstract : To remedy the negative effects of wetland drainage activities that took place in Sweden during the 1800s, measures to create, restore and recreate wetlands have gained increased attention as nature-based solutions. While wetlands provide cost-effective long-term solutions and co-benefits that help achieve national and international environmental objectives, targets relating to wetland measures have fallen short. READ MORE

 5. 5. Insådd fånggröda och vårplöjning : långsiktiga effekter på kväve- och fosforutlakning från en mojord i Västergötland

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Erica Aronsson; [2022]
  Keywords : växtnäringsläckage; utlakningsförsök; odlingsåtgärder; senarelagd jordbearbetning; engelskt rajgräs; vinterbevuxen mark; lätt jord;

  Abstract : Utlakning av kväve (N) och fosfor (P) från jordbruksmark står för nära 50 % av den totala näringstillförseln till vattenmiljöer. Det är viktigt att minska utlakningen av flera anledningar, inte minst eftersom det leder till övergödning, vilket är ett av de största miljöproblemen. READ MORE