Essays about: "ekosystem"

Showing result 1 - 5 of 334 essays containing the word ekosystem.

 1. 1. Transforming towards “PaaS” offerings : Areas of concern for OEMs & Transformation Readiness Scale

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Ali Jumaa; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : The purpose of the project is to investigate and gain knowledge about the process of transforming OEMs’ business structures from a transactional business to a result-oriented product service system or a performance as a service offering. Companies from various market segments have started to offer their customers result-oriented offerings to prolong the life cycle of their products and promote longer customer relationships to secure future business. READ MORE

 2. 2. Strategies for regional deployment of hydrogen infrastructure : The case of North Rhine-Westphalia, Germany

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Roberto Di Molfetta; [2022]
  Keywords : Hydrogen; Infrastructure rollout; Supply chain pathways; Mobility; Hydrogen buses.;

  Abstract : In response to the growing urge towards decarbonisation, more and more initiatives have been set to reduce and/or compensate the level of CO2 (carbon dioxide) emitted by human activities, which is one of the main responsible of the incumbent threats of “global warming” and “climate change”. “Climate neutrality by 2050” has become a decisive topic for political agendas worldwide and, against that background, the hydrogen economy can play a significant role. READ MORE

 3. 3. Mångfald av arter bland stadens träd : hur olika kommuner i Sverige arbetar med mångfald av trädarter i urbana miljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Eliasson; [2022]
  Keywords : artdiversitet; artmångfald; urbana träd;

  Abstract : Träden i staden fyller många viktiga funktioner, dels för stadens ekosystem och dess tillhandahållande av ekosystemtjänster, dels för bevarandet av biologisk mångfald. Träden bidrar med många effekter som skapar bättre klimat och livskvalitet i städerna, till exempel renare luft och behagligare lokalklimat. READ MORE

 4. 4. Villaträdgårdarnas bidrag till biologisk mångfald i Malmö : nuläge och framtida möjligheter, med Rostorp som exempel

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Kristina Lassvik; [2022]
  Keywords : grönyta; trädgårdar; miljömål; Malmö Stad; Rostorp;

  Abstract : Malmös villaträdgårdar kan få en viktig roll för en bibehållen och/eller ökad biologisk mångfald när staden förtätas i framtiden och mosaiken av små grönområden riskerar att försvinna. Rostorps egnahemsområde i Malmö har en koncentrerad artrikedom av växter på relativt små ytor som man inte ofta stöter på ens i kommunala parker i Malmö. READ MORE

 5. 5. Den flytande ön : gestaltningsförslag för en flytande modul med ekologiska förstärkningsåtgärder vid Norr Mälarstrand i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Joos; [2022]
  Keywords : biodiversitet; ekologiska förstärkningsåtgärder; exploatering; förhöjda havsnivåer; förtätning; förlorade landytor; hållbara städer; klimatförändringar; urbanekologi; vattenkvalitet;

  Abstract : Runt om i världen sker idag stora landförluster till följd av förtätning av städer, exploatering av natur och land, förhöjda havsnivåer och kusterosion. Det resulterar i större konkurrens om de resterande landytorna; där de gröna ytorna ofta prioriteras lågt. Minskade naturarealer leder till försvagade habitat och ekosystem. READ MORE