Essays about: "ekosystemtjänster estetiska"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words ekosystemtjänster estetiska.

 1. 1. Dagvatten som resurs för kulturella ekosystemtjänster i staden : en undersökning av två multifunktionella dagvattenprojekt i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ellica Eriksson; [2021]
  Keywords : kulturella ekosystemtjänster; multifunktionell dagvattenhantering; hållbar stadsutveckling; klimatanpassning; blågrön infrastruktur; öppen dagvattenhantering; dagvattendamm; dagvattenpark;

  Abstract : Multifunktionell dagvattenhantering anses vara ett av samtidens svar på den översvämningsproblematik som uppstått i städer till följd av klimatförändringarna. Öppna dagvattenlösningar kan beroende på sin utformning leverera, förutom reglerande ekosystemtjänster, även kulturella sådana som exempelvis rekreation och estetiska upplevelser. READ MORE

 2. 2. Svårskötta gräsmattor i urban miljö : förutsättningar, problem och möjligheter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustav Axell Johansson; [2019]
  Keywords : Svårigheter för gräsmattan i urban miljö; Alternativ till gräsmattan på små ytor;

  Abstract : Gräsmattan har under en stor del av historien använts som ett smycke i trädgårdar likt perenner eller buskar. Innan gräsklipparen uppfanns på 1800-talet begränsade skötselintensiteten dess utbredning men har under 1900-talet fram till idag blivit en stor del av den urbana miljön, i vissa städer upp till 70% av grönytorna (Stewart, 2009). READ MORE

 3. 3. Den gråblå vägen till grönska : en undersökande studie över regnbäddars potential att göra plats för träd i gatumiljö med gestaltningsexempel från Västerport, Varberg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anton Åberg; [2019]
  Keywords : regnbädd; hållbar dagvattenhantering; biofilter; rain garden; SuDS; stadsträd; gatuträd; gatumiljö; landskapsarkitektur;

  Abstract : Den moderna, täta urbana miljön bjuder på många utmaningar kring hur de processer som är givna i en naturlig miljö, ska hanteras när ekosystemen sätts ur spel. En så enkel sak som regn kan bli ett stort problem när all mark som kunde omhändertagit nederbörden blivit hårdgjord eller bebyggd. READ MORE

 4. 4. Hur kan man arbeta för att främja biologisk mångfald på kyrkogårdar? : fallstudier av två kyrkogårdsmiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anette Larsson; [2017]
  Keywords : biologisk mångfald; biotop; livsmiljö; kyrkogård; kyrkogårdsförvaltning;

  Abstract : Biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och kunna leverera de ekosystemtjänster som efterfrågas i vårt samhälle och som gör nytta för oss människor. Sverige har genom FN:s Konvention för biologisk mångfald åtagit sig att bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt och ”Ett rikt växt- och djurliv” är sedan 2005 ett av Riksdagens 16 nationella miljökvalitetsmål. READ MORE

 5. 5. Vikten av genetisk variation inom stadsträdsbeståndet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ida Mattsson; [2016]
  Keywords : genetisk variation; stadsträdsbestånd; sjukdomsresistens; klimatanpassning; estetiskt värde; landskapsarkitektur;

  Abstract : Träd är av stort värde för våra urbana miljöer. Utöver deras estetiska värden bidrar de med en mängd olika ekosystemtjänster. Därmed är det av stor vikt att stadsträdsbestånden bibehåller god hälsa och bevaras. READ MORE