Essays about: "ekosystemtjänster"

Showing result 1 - 5 of 186 essays containing the word ekosystemtjänster.

 1. 1. The Swedish policy framework for Forest Ecosystem Services : a study of integration of objectives, policy instruments and local actor’s knowledge about policies and policy objectives

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karolina Tanse; [2021]
  Keywords : energy; climate; forest; nature conservation; policy analysis; policy implementation; policy perception; stakeholders; beslutsfattande; policyimplementering; policyintegrering; skogliga ekosystemtjänster; Sverige;

  Abstract : Paper 1 There is a trend towards intensification of forest use in many European countries, fuelled by an increased demand for forest products and services, driven by the global population, income growth and an increasing per capita consumption of forest products and forest ecosystem services, and politically promoted by a shift towards a bio-based economy. Based on the assumption that decisions on forest management relate to synergies—e. READ MORE

 2. 2. Gör ESTER nytta vid sen ankomst? : om Boverkets nya verktyg ESTER, ekosystemtjänster & grönblå dagvattenhantering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Persson; [2020]
  Keywords : ESTER; dagvattenhantering; ekosystemtjänster; klimatförändringar; klimatanpassning; skyfall; Augustenborg; Västra Hamnen;

  Abstract : Klimatet är under ständig förändring och det innebär också att nederbörden från skyfallen blir allt häftigare. Städer har svårt att ta hand om stora mängder regnvatten, på grund av en stor andel hårdgjord yta som inte låter vattnet infiltreras i marken. READ MORE

 3. 3. Biodiversitetsfrämjande grönstrukturer och element som gynnar vildbin och andra pollinatörer : en verktygslåda att använda i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ksenija Ginel; [2020]
  Keywords : biodiversitet; biologisk mångfald; pollinerare; vildbin; ekosystemtjänster; urbana biotoper;

  Abstract : Från flera håll i världen rapporteras det om minskande biodiversitet av djur och växter som ett resultat av mänsklig aktivitet. Vildbin är en av de djurgrupper som minskar snabbt i storlek och som är tvungen att anpassa sig till förstörelsen av livsmiljöer som människor har orsakat. READ MORE

 4. 4. Riskbedömning av näringsläckage från hästhagar : hållbara hagar för häst och miljö

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Marie Blom; [2020]
  Keywords : hästhållning; hästvälfärd; hagar; fosfor;

  Abstract : Läckage av näringsämnena fosfor samt kväve är en av de bidragande orsakerna till övergödningen av sjöar och hav. En del av detta näringsläckage kommer från hästhållning. READ MORE

 5. 5. Urbana grönytors bidrag till välbefinnande och stadsklimat

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Madsen; [2020]
  Keywords : landscape architecture; urban nature; sustainable development; nature-based solutions; green infrastructure; biodiversity ecosystem services;

  Abstract : In this master thesis, I have studied the beneficial effects that nature has on the urban climate and our well-being – and why it has an effect on us, as well as sustainable urban planning and ecosystem services. How can we preserve and contribute to biodiversity, and the urban ecosystem services that is necessary to secure the ecological links in cities? To answer the questions, the regional council of Scania County and Lund’s municipality have been surveyed to find out how the work of green infrastructure looks like in practice at a regional and municipal level. READ MORE