Essays about: "essay on function of land"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words essay on function of land.

 1. 1. Funktionsfattig yta eller levande äng? : gestaltning och förvaltning av urban ängsmark

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Johansson; Sara Lovisin; [2020]
  Keywords : urban miljö; ängsmark; biologisk mångfald; förvaltning; gestaltning;

  Abstract : Sveriges befolkning växer och städer tar upp mer yta på bekostnad av grönytor. Detta har en negativ effekt på den biologiska mångfalden. Storskaliga jord- och skogsbruk, exploatering av naturresurser och förändrad markanvändning, bidrar till att många arter tar sin tillflykt till städer. READ MORE

 2. 2. Det var en gång – en trädgårdsgång : en litteraturstudie av markmaterial i svenska villaträdgårdar 1850 - 1950

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Christina Haglind; [2019]
  Keywords : markmaterial; slitlager; gångar; trädgårdsgångar; grusgångar; sandgångar; singel; marksten; historiska trädgårdar; trädgårdshistoria;

  Abstract : Uppsatsen vänder sig till alla som äger, restaurerar, sköter eller har ett intresse för äldre trädgårdar och berör huvudsakligen de markmaterial som var vanligast förekommande i villaträdgårdar mellan 1850 och 1950. Gångar och markmaterial spelar stor roll för hur trädgården uppfattas och vilka signaler den sänder. READ MORE

 3. 3. Parkeringens naturliga plats : ett gestaltningsförslag för Boländerna handelscentrums parkeringslandskap

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristoffer Backman; [2016]
  Keywords : handelscentrum; parkering; fysisk miljö; Boländerna; Uppsala;

  Abstract : I det här examensarbetet behandlas de parkeringsytor som ses i anslutning till externa handelscentrum. Sverige hör till de länder i Europa som hyser störst köpcentrumyta per invånare och antalet köpcentrum har sedan millenieskiftet fördubblats. READ MORE

 4. 4. Det stadsnära jordbrukets förutsättningar – Fallet Malmö och Stadsbruk

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Helen Nilsson; [2016]
  Keywords : jordbruksmark; urban sprawl; stadsutveckling; hållbar utveckling; Malmö; Stadsbruk; jordbruksföretag; arrende; lagstiftning;

  Abstract : We are now more people on Earth than ever before and more people are living their lives in cities. In parallel, food production is getting more and more attention, not least due to climate change, and the expected climate change. Climate change which both change growing conditions and destroys growing conditions. READ MORE

 5. 5. Efter nolltoleransen : nyttan av laglig graffiti

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oskar Rendel; [2012]
  Keywords : landskapsarkitektur; graffiti; funktion; nolltolerans; klotterpolicy; Stockholm;

  Abstract : Det här är ett examensarbete på 30 hp utfört 2012 på vid institutionen för stad och land på SLU i Ultuna. Bakgrunden är att Stockholm under flera års tid har haft en väldigt repressiv inställning gentemot fenomenet graffiti, det brukar kallas för nolltoleransen. READ MORE