Essays about: "essay on industrial development"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words essay on industrial development.

 1. 1. Regenerativ design vid förtätning av befintliga stadsdelar : möjligheter och svårigheter i fallet Lövholmen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Lundström; [2021]
  Keywords : regenerativ design; regenerative systems landscapes; förtätning; antropocentrism; ekocentrism; landskapsarkitektur; stadsbyggnadshistoria;

  Abstract : I uppsatsen diskuteras två olika stadsbyggnadsideal som båda har anspråk på ekologisk hållbarhet, det rådande förtätningsidealet och den regenerativa designens visioner om ett stadsbyggande som baseras på ekosystemens cirkulära principer. De två idealen antas utgå från olika teoretiska premisser, det förra ses som sprungen ut ett antropocentriskt perspektiv och det senare ut ett ekocentriskt. READ MORE

 2. 2. Är en hamnsanering tillräcklig? : om miljösyn, lagstiftning och industriutsläpp

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Carl-Johan Ranvik; [2021]
  Keywords : miljöförorening; miljölagstiftning; Oskarshamn; Saft AB; miljöfarligt avfall;

  Abstract : Miljöföroreningar ifrån industrier är ett problem som påverkar människor och naturen. Regleringar och lagstiftning är till för att minska miljöfarliga utsläpp i naturen. Innan den svenska miljöskyddslagen kom till 1969, orsakade industrier i Oskarshamns hamnområde miljöföroreningarna vilket har resulterat i ett behov av sanering. READ MORE

 3. 3. Postindustriella parker i gentrifierade områden : en kvalitativ analys av Park am Gleisdreiecks estetik

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Aurora Goldstick; [2020]
  Keywords : postindustriella landskap; Park am Gleisdreieck; estetik; gentrifiering; värderingar;

  Abstract : Två växande trender i städer idag är gentrifiering och att anlägga parker i postindustriella landskap. Parker i postindustriella landskap har visat sig kunna orsaka mer gentrifiering än andra parker. READ MORE

 4. 4. Att transformera platsspecifikt : Lantmännens pir i Ystad industrihamn

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hampus Sundén; [2019]
  Keywords : transformation; platsspecifik analys; hamnomvandling; processkompassen; landskapsarkitektur;

  Abstract : Med bakgrund i en kritisk diskussion i hur hamnomvandlingsområden ofta går i en monoton och generisk utveckling ämnar denna studie att förstå hur Lantmännens pir i Ystads kommun kan transformeras. Syftet med detta arbete är att studera och kreativt undersöka Lantmännens pir utifrån teorier som behandlar platsens olika spatiala lager och innebörden av det platsspecifika begreppet. READ MORE

 5. 5. Vegetationens dynamiska utveckling på nybyggda bostadsgårdar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Axelsson; [2018]
  Keywords : bostadsgård; förtätning; dynamisk; vegetationsutveckling; växtkvalitet; etablering; förvaltning;

  Abstract : Dagens stadsbyggnadsideal och förtätning gör att bostadsgårdar och den halvoffentliga ytan i staden minskar. Åkermark, industriområden och industrihamnar bebyggs med bostäder, i åtskilliga fall platser som inte har några uppvuxna träd och buskar. Detta ger speciella förutsättningar för dessa bostadsområdens framtida gröna miljöer. READ MORE