Essays about: "even-aged"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the word even-aged.

 1. 1. Skogsskötselprogram för maximering av kolbindning : En fallstudie på Kramfors kommuns skogar

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Ingrid Levin; Linnea Tysklind; [2019]
  Keywords : kolbindning; nettoprimärproduktion; kolsänka; boreal skog; klimatförändring;

  Abstract : Global uppvärmning och klimatförändringar gör att skogens roll som kolsänka blir allt större. De boreala skogarna utgör en större kolsänka än vad de tropiska och tempererade skogarna gör sammanlagt, det är därför mycket viktigt att förvalta dessa boreala skogar på ett hållbart sätt för att begränsa mängden koldioxid i atmosfären. READ MORE

 2. 2. Regionala skillnader i nyckelbiotopers biodiversitet : med avseende på mängd död ved och artantal

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Eric Lundqvist; Britta Sterner; [2019]
  Keywords : skogshistoria; ; signalart; rödlistad signalart; biodiversitet; regionalisering;

  Abstract : Den svenska skogen har genomgått en stor förändring de senaste århundradena av en markanvändning som startade tidigare och var mer intensiv i södra Sverige än i norra. De skogar som tidigare var naturliga och variationsrika är nu omvandlade till enskiktade produktionsskogar. READ MORE

 3. 3. Planning for Viable Forests with High Biodiversity

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Anja Herdesang; [2018]
  Keywords : Anja Herdesang; Planning for Viable Forests with High Biodiversity; forestry; foresters; forester; biodiversity; ecosystem; forest; sustainability; extinction; speices; refinement; nature; clear-cut; cuts; monocultured; forests; alternative; concervation; enviromental laws; even-aged; continuous; silvicultural; wood products; cost-effectiveness; Protection; timber; pulp; production; forest owners; harvesting; red-listed; violations; protected; effective management; ecosystem responses; disturbance; Cross-disciplinary cooperation; climax and carrying capacity; index; describing the abiotic basic Prerequisites for Biodiversity APB ; guideline; trees connected; wildlife connectivity; continuity; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences; Biology and Life Sciences; Cultural Sciences; Law and Political Science;

  Abstract : In recent decades, the rate of extinction of species is increasing due to human use and refinement of nature. This has resulted in a large amount of research throughout the world. Forestry today is mostly based on clear cuts, and many natural forests have been cut down and replaced with monocultured forests. READ MORE

 4. 4. Identifiering av fullskiktade bestånd med stereomatchade flygbilder och laserskanning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Carl Jansson; [2018]
  Keywords : fjärranalys; fullskiktad skog; biologisk mångfald;

  Abstract : Fullskiktade bestånd är ett sällsynt inslag i de svenska skogarna. Skogsbruket skapar idag enskiktade bestånd och fullskiktade bestånd blir därför mer och mer ovanliga. READ MORE

 5. 5. Omföring av enskiktade skogsbestånd till fullskiktade skogar : en simulering i Heureka BeståndsVis

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Nils Lindberg ; Elinor Österhult Brehmer; [2014]
  Keywords : Heureka; gallring; fullskiktad; omföring; simulering;

  Abstract : Trakthyggesbruket är det idag dominerande skogsskötselsystemet i Sverige. Det finns nackdelar med att sköta skogen med trakthyggesbruk, av både sociala, estetiska och biologiska skäl. Det finns dock alternativa sätt att bruka skogen på, med hyggesfria skogsskötselsystem som bygger på att skogen är fullskiktad. READ MORE