Essays about: "evidensbaserad design"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words evidensbaserad design.

 1. 1. Gestaltningsförslag av utemiljö vid Villa Roos Park : med stöd av evidensbaserad design i vårdsammanhang

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Åsa Nilsson; [2020]
  Keywords : bekväm design; evidensbaserad design; hälsoträdgård; salutogens; sinnesträdgård; stimulerande design; terapeutisk trädgård; trädgård i vård;

  Abstract : I det här examensarbetet undersöks hur en avgränsad del av utemiljön vid Vardaga Villa Roos Park (i regi av omsorgsföretaget Vardaga, fortsättnings vis benämnt Villa Roos Park), ett särskilt boende för personer med demenssjukdom, kan utvecklas med stöd av EBD, evidensbaserad design av utemiljöer i vårdsammanhang (Bengtsson et al., 2018). READ MORE

 2. 2. Utvärdering av miljökvaliteter i utemiljö vid barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Ahnesjö; [2019]
  Keywords : Trädgårdar i vårdsammanhang; Utemiljö vid vårdinrättningar; evidensbaserad design; barn- och ungdomspsykiatri; hälsoträdgårdar;

  Abstract : Trädgårdar och natur har visat sig ha positiva hälsoeffekter bland annat på stress. Förr var sjukhusets placering viktig med hänsyn till att det skulle finnas tillgång till vacker natur. Inom psykiatrin var trädgårdar och trädgårdsterapi en del av behandlingen och ansågs kunna lindra ångest. READ MORE

 3. 3. Visual comfort in nursing rooms, from a patient’s perspective

  University essay from Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Author : Adam Palm; Veera Kokko; [2018]
  Keywords : Evidence-based design; Visual comfort; Nursing rooms; Healthcare; Lighting; Patients; Vertical light; Experience Perception; Lighting principles; Evidensbaserad design; Visuell komfort; Vårdrum; Sjukvård; Belysning; Patienter; Vertikal belysning; Upplevelse; Belysningsprinciper;

  Abstract : The awareness regarding important aspects of how to plan and design healthcare environments is something that is constantly progressing. Even though these environments can be seen as complex, the knowledge and understanding of its many different users is often taken into consideration in today’s planning. READ MORE

 4. 4. Utemiljö som vårdmiljö : hur utemiljön vid vård- och omsorgsboenden för personer med demenssjukdom kan bli en tillgång för att främja fysisk aktivitet och fallprevention

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Madeleine Liljegren; [2017]
  Keywords : demenssjukdom; demensvänlig utemiljö; evidensbaserad hälsodesign; fallprevention; fysisk aktivitet; processgenomförande; processutveckling; processutvärdering och vårdmiljö;

  Abstract : Denna kvalitativa studie utvecklar, genomför och utvärderar en process för hur en fallpreventiv utemiljö kan bli en tillgång i den befintliga vårdmiljön för att främja fysisk aktivitet, vid vård- och omsorgsboenden för personer med demenssjukdom. Utgångspunkten är dels att många personer boendes på Vellinge kommuns vård- och omsorgsboenden råkar ut för fallolyckor och dels att fysisk aktivitet som fallprevention inte genomförs som åtgärd i någon större omfattning. READ MORE

 5. 5. Hälsofrämjande vårdmiljöer, från insida till utsida : en fallstudie av patienters användning och upplevelse på Strålbehandlingen i Lund, Skånes universitetssjukhus

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nina Oher; [2016]
  Keywords : hälsofrämjande; vårdmiljö; strålbehandling; cancerpatienter; evidensbaserad; utemiljö; vårdarkitektur; fallstudie; design;

  Abstract : Utgångspunkten för denna studie var att undersöka den fysiska vårdmiljöns betydelse för patienters hälsa och välbefinnande. Dessutom fanns ett intresse av att se på vilket sätt en vårdmiljös utformning kan påverka upplevelsen och användningen av den. READ MORE