Essays about: "example of choice essay"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words example of choice essay.

 1. 1. Svårskötta gräsmattor i urban miljö : förutsättningar, problem och möjligheter

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustav Axell Johansson; [2019]
  Keywords : Svårigheter för gräsmattan i urban miljö; Alternativ till gräsmattan på små ytor;

  Abstract : Gräsmattan har under en stor del av historien använts som ett smycke i trädgårdar likt perenner eller buskar. Innan gräsklipparen uppfanns på 1800-talet begränsade skötselintensiteten dess utbredning men har under 1900-talet fram till idag blivit en stor del av den urbana miljön, i vissa städer upp till 70% av grönytorna (Stewart, 2009). READ MORE

 2. 2. Self-selection in Software Development Teams : A Case Study Regarding Challenges and Possibilities with Reorganization through Self-selection

  University essay from Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Author : Emma Liljedahl; Alexandra Gabriel; [2019]
  Keywords : self-selection; self-selected teams; team choice; team diversity; traditional projects; agile projects; self-management; performance;

  Abstract : The software development business today is a land of constant change. The change requires the organizations who operate within this business to be flexible and quick to respond. This has led to multiple agile organization methods being developed, one of them is DevOps. A cornerstone in DevOps is self-selection - a method for assembling teams. READ MORE

 3. 3. Landskapsarkitekten : en resa i kunskap från student till nyanställd inom den privata sektorn

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Peyman Saramolki; Simon Gulve; [2018]
  Keywords : arbetsliv; enkät; erfarenhet; intervju; jämförelse; konsult; kunskap; kunskapskrav; landskapsarkitektur; SLU; utbildning; yrkeserfarenhet; yrkesroll;

  Abstract : I denna uppsats jämförs relationen mellan landskapsarkitektprogrammen på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, med yrkesverksamma landskapsarkitekter inom den privata sektorn som har varit aktiva i yrkeslivet högst tre år efter sin sista avslutade kurs. SLU:s landskapsarkitektprogram ligger på två olika universitetscampus, Ultuna och Alnarp, som båda för närvarande genomgår en förändring som påverkar den övergripande strukturen. READ MORE

 4. 4. Pragmatic Understanding through Dialogue and Choice: : How Role-playing Games like Fallout: New Vegas Promote Pragmatic Understanding

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Author : Adrian Carlzon; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : Pragmatic understanding is required for us to communicate with each other in our daily life, for example, we need to know how to respond appropriately depending on context and the relation we have towards the person/s we talk to. Without pragmatic understanding, we will have a hard time communicating to one another because of failure to understand the force in what is said. READ MORE

 5. 5. Den moderna mjölkproduktionens etiska problem : en kvalitativ studie baserad på djupintervjuer med 8 nyckelpersoner

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Hanna Simonsson; [2016]
  Keywords : modern mjölkproduktion; djuretik; modern milk production; animal ethics;

  Abstract : Jordbruket och mjölkproduktionen har det senaste århundradet genomgått en omvälvande förändring, och utvecklats snabbt i takt med övriga samhället. Marknaden har förändrats liksom förutsättningar för produktionen. Antalet mjölkbönder har minskat kraftigt, samtidigt som antalet kor hos varje bonde mer än tiofaldigats. READ MORE