Essays about: "example of scientific essay"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the words example of scientific essay.

 1. 1. Trädplantering i den hårdgjorda staden : utmaningar och lösningsalternativ

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ingela Carlgren; [2024]
  Keywords : gatuträd; urbana träd; trädplantering; gatumiljö; urban jord; kompaktering; skelettjord; makadamsubstrat; rotceller; suspended pavement;

  Abstract : Träd är viktiga delar av våra städer. De bidrar med många ekosystemtjänster, som klimatreglering, dagvattenhantering och positiva hälsoeffekter. De är också viktiga identitetsskapande element. READ MORE

 2. 2. Design without Nature : reflektioner kring naturbaserade lösningar med Ekostaden Augustenborg som exempel

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Rydiander; [2022]
  Keywords : Naturbaserade lösningar; Ekostaden Augustenborg; Robert L. Thayer; Topofili; Teknofili; Teknofobi; Ideala Landskap; Reella Landskap; Dissonans;

  Abstract : Intresset för naturbaserade lösningar ökar och de bedöms vara ett viktigt verktyg för att möta samtidens och framtidens samhällsutmaningar, så som global uppvärmning, massutdöende av arter, kollapsande ekosystem, m.m. En central idé med naturbaserade lösningar är att de ser till naturen som en förebild för bra lösningar. READ MORE

 3. 3. Är en hamnsanering tillräcklig? : om miljösyn, lagstiftning och industriutsläpp

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Carl-Johan Ranvik; [2021]
  Keywords : miljöförorening; miljölagstiftning; Oskarshamn; Saft AB; miljöfarligt avfall;

  Abstract : Miljöföroreningar ifrån industrier är ett problem som påverkar människor och naturen. Regleringar och lagstiftning är till för att minska miljöfarliga utsläpp i naturen. Innan den svenska miljöskyddslagen kom till 1969, orsakade industrier i Oskarshamns hamnområde miljöföroreningarna vilket har resulterat i ett behov av sanering. READ MORE

 4. 4. Kognitiv dissonans– vad ligger till grund för att behandla djur olika?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Helena Lyngemark; [2018]
  Keywords : djuretik; etik; kognitiv dissonans; kött; vegan; vegetarian;

  Abstract : Cognitive dissonance is a psychological concept which describes a feeling of discomfort thatcan occur when your actions differ from your feeling of what is right to do. This essay aimsto immerse in this subject due to my interest in how this phenomenon arises. READ MORE

 5. 5. Brave New World : Blind Perception of the Early 20th Century

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Author : Sebastian Kylin; [2018]
  Keywords : New Historicism; Satire; 20th Century Britain; Discourse;

  Abstract : Huxley’s Brave New World portrays a futuristic hyperbole of mankind’s future as a result of technological advancements. From a New Historical perspective, this essay examines how BNW satirizes contemporary society by satire where the audience is both a part of the problem and solution. READ MORE