Essays about: "extensiva system"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words extensiva system.

 1. 1. Aspekter att beakta för en kostnadseffektiv uppfödning av slaktkvigor : tre fallstudier i nötköttsproduktion

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Adrian von Braun; Lukas Tufvesson; [2020]
  Keywords : slaktkviga; kviga; produktionskostnad; kostnadseffektivitet; arbetsåtgång; utfodring; inhysning;

  Abstract : Nötköttsproduktionens klimatpåverkan och de etiska aspekter som omgärdar den är idag mycket ifrågasatt och omdebatterad. Samtidigt är branschen mycket pressad i form av fluktuerande slakt- och kalvpriser, dyra uppfödningskostnader och insatsmedel. READ MORE

 2. 2. Hjälpsådd av vall : renovera befintlig vall eller anlägga ny?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Nils Johansson; [2016]
  Keywords : vall; hjälpsådd; klöver; pasture renovation; reseeding; vallfrö; etableringsmetoder; vall-ålder;

  Abstract : Arbetet är en litteraturstudie där jag har undersökt hur vallen påverkas av hjälpsådd och vilka faktorer som är mest avgörande i ett system med långliggande vallar. Arbetet innefattar inte några egna försök däremot har jag granskat andras försök både i Sverige och internationellt. READ MORE

 3. 3. Animal welfare assessment of dual-purpose cattle in Mexico : with focus on health and behaviour

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linnea Edstam; [2016]
  Keywords : djurvälfärd; Welfare Quality®; dual-purpose; hållbarhet; Mexiko; mjölkkor; nötkreatur; extensiva system; välfärdsbedömning; hälsa; beteende;

  Abstract : Chiapas is the poorest state of Mexico located southeast, with a hot and humid tropical climate and daily socio-economic challenges in rural conditions. The main cattle production system found is extensive dual-purpose production, producing both milk and meat. READ MORE

 4. 4. Animal welfare in Mexican dual-purpose cattle herds in the tropics : with focus on feeding and housing

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sofie Eriksson; [2016]
  Keywords : Dual-purpose; Welfare Quality®; assessment; body condition; sustainability; small-scale; Mexico; calf production; milk production;

  Abstract : Chiapas is a state in the southeast of Mexico where the climate is tropical, both humid and dry. The predominant cattle production system found is dual-purpose, which on every productive cycle produces both milk and meat. READ MORE

 5. 5. Faktorer av betydelse för bedömning av gröna taks påverkan på biodiversitet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Turi Knudsen; [2016]
  Keywords : gröna tak; biodiversitet; biologisk mångfald; bruna tak; urban biodiversitet; levande tak; bedömning;

  Abstract : Biodiversitet är variationen av liv och är en grundsten för människans existens. Biodiversitet omfattar viktiga ekosystemtjänster genom biologiska processer och funktioner som upprätthållas i naturen, exempelvis pollinering och cirkulation av näringsämnen. READ MORE