Essays about: "förskolegård"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the word förskolegård.

 1. 1. Förskolegårdens förutsättningar för fysisk aktivitet : exempel från nya områden i Liljeholmen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ellinor Hult Broman; [2019]
  Keywords : förskolegård; fysisk aktivitet; hälsa; stadsplanering; nyexploaterade områden;

  Abstract : Vår hälsa påverkas inte enbart av individuella val. Stadsplaneringen har under decennier format ett samhälle som främjar en stillasittande livsstil, samtidigt som svenskarnas motionsvanor blir sämre. Mängden fysisk aktivitet som barn får i sin vardag är kopplade till faktorer i boendemiljön. READ MORE

 2. 2. Lära med alla sinnen : utevistelsens betydelse för förskolebarns hälsa och utveckling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Ekström; [2019]
  Keywords : utomhuspedagogik; förskolegård; utformning; lärande; förskola; hälsa; friyta;

  Abstract : Den här kandidatuppsatsen syftar till att undersöka på vilka sätt utomhusvistelse är bra för barns utveckling och hälsa. Uppsatsen undersöker vad utomhuspedagogik innebär och på vilket sätt utomhusleken skiljer sig från inomhusleken. READ MORE

 3. 3. Begränsad lekmiljö, begränsad lek? : en komparativ studie av två förskolegårdar i Göteborgs stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Josefine Askfelt; [2018]
  Keywords : barn; lek; förskolegård; behavior settings; behavior mapping; ytareal;

  Abstract : Hur barn leker och använder sin förskolegård är grunden för det här arbetet. Vi befinner oss i en tid där städer förtätas och konkurrensen om marken är stor, vilket bland annat resulterat i att barns tillgång till utemiljöer begränsats. READ MORE

 4. 4. Lekbar, lärbar, hållbar : att utforma ett dialogverktyg för kvalitetsbedömning och utveckling av förskolegårdar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ruth Boberg; Elsa Bergebo; [2018]
  Keywords : dialog; förskolegård; friyta; planeringsverktyg; barn;

  Abstract : Utomhuslek har visat sig vara viktig för barns utveckling. Men då städerna förtätas återstår allt färre allmänna platser där barn kan vistas på sina egna villkor. Därmed ställs högre krav på skol- och förskolegårdar att fylla barns behov. READ MORE

 5. 5. Lek, lärande och utveckling : underlag till representation av barnperspektivet i stadsbyggandet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Niki Lindgren; [2018]
  Keywords : barnperspektiv; Lekvärdesfaktor; friyta; förskola; förskolegård; barn; planering;

  Abstract : Idag finns det flera lagar, styrdokument och riktlinjer kring barn och deras fysiska miljö. Detta kandidatarbete syftar till att bidra med en ökad förståelse kring uppkomsten av dessa och varför de är nödvändiga. Uppsatsen är skriven ur ett barnperspektiv och ämnar fungera som en röst utåt och synliggöra deras plats i staden. READ MORE