Essays about: "förskolegård"

Showing result 1 - 5 of 35 essays containing the word förskolegård.

 1. 1. Barns utelek och dess koppling till naturvärden : en studie om förskolebarns utemiljö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Wiedewilt; [2022]
  Keywords : naturvärden; utelek; förskolegård; barns utveckling; lek; naturelement;

  Abstract : Barn och grönska hör ihop. I ett samhälle där befolkningen växer och städer förtätas så minskar många grönytor. För att stoppa minskningen av grönytor behövs fler argument. READ MORE

 2. 2. Allmän park som förskolegård? : en empirisk studie om samnyttjande ur ett barnperspektiv och verksamhetsperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kajsa Olsson; [2022]
  Keywords : samnyttjande; förskolegård; allmän park; lek; förskolebarn; friyta; miljöerbjudanden; behavior settings;

  Abstract : Vi befinner oss i en tid där städer förtätas och konkurrensen om marken är stor. I den täta staden är det en utmaning att avsätta tillräckligt stora friytor för barn, då detta står i konflikt med andra markanspråk. READ MORE

 3. 3. Utevistelse på förskolan : hur barns utevistelse påverkas av platsens förutsättningar och andra faktorer

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Lind; [2021]
  Keywords : friyta; förskola; förskolegård; barn; utevistelse; lek; utflykt;

  Abstract : Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar förskoleverksamhetens utevistelse och barnens lek. Tidigare studier inom området har visat att utevistelsen är viktig för barns hälsa och välmående. Dessa undersökningar har också visat att stora kuperade gårdar med naturlig växtlighet ger mer aktiva barn. READ MORE

 4. 4. Lek på naturligt vis : ett gestaltningsförslag för en förskolegård baserat på teorin om affordances

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Peter Hamlén; [2021]
  Keywords : affordances; lek; utomhuslek; barn; barns utveckling; naturkontakt; förskola;

  Abstract : Svenska städer byggs allt tätare med motiveringen att uppnå den kompakta hållbara staden. En grupp som har litet inflytande över stadsplaneringsfrågor är barn vilket gör dem beroende av vuxna i utformningen av deras utemiljöer. En sådan miljö är förskolegården. READ MORE

 5. 5. Förgröning på Åkerslätts förskola : ett gestaltningsförslag med vegetation för hälsofrämjande förskolegårdar

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecca Semb; [2021]
  Keywords : vegetation; etablering; förskolegård; slitage; kompaktering;

  Abstract : Det finns i dagsläget både forskning och allmänna råd som beskriver att vegetation spelar en viktig roll i en hälsosam utemiljö för barn. Det verkar däremot inte finnas vetenskaplig litteratur som beskriver vilken typ av vegetation eller vilka arter som skulle kunna vara lämpade för de utmanande förutsättningarna på förskolegårdar, ofta med problematik som omfattande slitage och markkompaktering. READ MORE