Essays about: "förvaltningsprocess"

Found 2 essays containing the word förvaltningsprocess.

 1. 1. Vilka faktorer påverkar matchningsprocessen vid ägarskifte utanför familjen? : en kvalitativ studie av lantbruksföretag i Skåne

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Elinore Einarsson; [2020]
  Keywords : ägarskifte; generationsskifte; matchningsprocess; matchning av parter; lämna över lantbruksföretag utanför familjen; inträdesbarriär lantbruk; förvärva lantbruksföretag; ägarskifte småföretag; förvaltningsprocess; transfer of ownership; succession; matching process; matching of persons; transfer farms outside the family; entrance barrier agriculture; acquire agricultural companies; management process; change of ownership in small business;

  Abstract : Svenskt lantbruk har traditionellt sett efterträtts i nedstigande släktled, men den agrara näringen går mot andra tider. En åldrande lantbrukarkår i samband med att den yngre generationen inte är lika intresserad av att verka på landsbygden medför att många lantbrukare inte vet vem som ska ta över och förvalta vidare lantbruksverksamheten. READ MORE

 2. 2. Stenmurens pris : att vara lantbrukare i ett landskap fullt av stenmurar, stöd och regler

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Svensson; [2014]
  Keywords : Biotopskydd; förvaltningsprocess; landskapsbild; stenmur;

  Abstract : Sveriges lagstiftning rörande det generella biotopskyddet har uppmärksammats under det senaste året i och med Jordbruksverkets undersökning om biotopskyddet och dess effekter på det svenska landskapet. Stenmurar är rikligt förekommande i Falbygden, och har anklagats för att vara orsaken till nedläggning av lantbruksverksamheter. READ MORE