Essays about: "flernivåförvaltning"

Found 1 essay containing the word flernivåförvaltning.

  1. 1. Samverkan mellan förvaltningsnivåer för utveckling av regional tågtrafik : en studie om möjligheter och problem i två olika järnvägsexempel och olika aktörers syn på samverkan

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Ellinor Lundholm; [2019]
    Keywords : samverkan; regional tågtrafik; järnväg; flernivåförvaltning; flernivåstyrning; aktörer; kollektivtrafik; planering; utveckling; landsbygd;

    Abstract : Idag är det krav på samverkan mellan aktörer på olika förvaltningsnivåer (nationell, regional och lokal nivå) inom planering och utveckling av kollektivtrafik i Sverige. De aktörer som arbetar inom området för kollektivtrafik är ofta medvetna om vikten av samverkan men forskning har visat att aktörer ändå upplever det svårt att samverka i praktiken. READ MORE