Essays about: "flytande våtmarksö"

Found 1 essay containing the words flytande våtmarksö.

  1. 1. Flytande våtmarksöar i vattenreningssyfte i tempererade klimat : med fokus på urbana miljöer, plantval & näringsreducering

    University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Author : Ylva Granberg; [2019]
    Keywords : flytande våtmarksö; floating treatment wetlands; vattenkvalitet; eutrofiering; näringsreducering; kväve; fosfor; bredbladigt kaveldun; jättegröe; bladvass;

    Abstract : Ett ökat problem med övergödning i vattendrag, sjöar och hav kan ses runt om i världen, till följd av bland annat en växande urbanisering och en reducering av naturligt förekommande växthabitat, som ex. våtmarker. READ MORE