Essays about: "folkhälsa"

Showing result 1 - 5 of 68 essays containing the word folkhälsa.

 1. 1. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 2. 2. Functional Hypothalamic Amenorrhea : Affected Women’s Perspective on Diagnosis and Treatment

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Author : Linda Lines; [2021]
  Keywords : s public health; patients’ perspectives; healthcare process; infertility; secondary amenorrhea; folkhälsa; patientperspektiv; vårdprocess; infertilitet; sekundär amenorré;

  Abstract : ABSTRACT Functional hypothalamic amenorrhea, FHA, is the clinical diagnosis for a woman in whommenstrual periods have been absent for three months or longer and where no other organic ormedical explanation is found. The aim was to explore characteristics and life experiencesamong women showing signs of FHA and to investigate what diagnoses and treatment/advicethey received when seeking medical help. READ MORE

 3. 3. Utevistelsens roll i äldreomsorgens förebyggande verksamhet under COVID-19 : en kvalitativ intervjustudie i Stockholms Stad

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Erika Andersson; [2021]
  Keywords : covid-19; dagverksamhet; folkhälsa; förebyggande äldrevård; naturexponering; utevistelse; hälsofrämjande utemiljö och äldreomsorg;

  Abstract : Denna kvalitativa intervjustudie undersöker utevistelsens roll i äldreomsorgens förebyggande verksamhet under det pandemidrabbade året 2020 samt huruvida den kontext som COVID-19 skapat har gett upphov till nya insikter om utemiljön som framtida resurs. Genom semistrukturerade intervjuer med personal från fem olika stadsdelar i Stockholms Stad samlas erfarenheter som i två resultatdelar visar på En förändrad användning av utemiljön under 2020 och En förändrad syn på framtida användning av utemiljön. READ MORE

 4. 4. Development of a new Front of Package Nutrition Label : a case in the European Union

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Federico Bottari; [2021]
  Keywords : Farm to Fork Strategy; legislative process; lobbying; standard; stakeholder management;

  Abstract : The current malnutrition epidemic calls for multiple solutions. The aim of the thesis is to identify the themes of the debate regarding the development of a single Front of-package nutrition label in the European Union. READ MORE

 5. 5. Återanvändning av avloppsvatten för bevattning inom trädgårdsodling : ur ett mikrobiologiskt perspektiv

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Judy Quach; [2021]
  Keywords : bevattning; bladgrönsaker; folkhälsa; humanpatogener; hållbar vattenförbrukning; kontaminering; livsmedelssäkerhet; mikrobiella faror; råa grönsaker; rå-kost; contamination; food safety; human enteric pathogens; irrigation; leafy vegetables; microbial hazards; public health; raw-eating vegetables; raw food diet; sustainable water management;

  Abstract : Jordbrukssektorn kommer fortsatt att vara den största globala vattenförbrukaren under kommande decennier. Oundvikliga klimatförändringar leder samtidigt till begränsad tillgång på sötvatten runt omkring i världen, vilket är en av de största drivkrafterna till jakten på mer okonventionella vattenkällor. READ MORE