Essays about: "forest inspector"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words forest inspector.

 1. 1. Digitala skogsbruksplanen i den operativa verksamheten : en fallstudie på den digitala skogsplanens roll i den operativa verksamheten samt attityden gentemot verktyget

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Per Eriksson; [2020]
  Keywords : skogsekonomisk förening; transformering; effektivisering; delprocesser; resurs- och flödeseffektivitet; forest owners association; digital transformation; efficency; subprocesses; resource and flow efficiency;

  Abstract : I de flesta branscher sker idag ett intensivt arbete med att digitalisera sina verksamheter för att undvika att bli omsprungna av konkurrenter. Inom skogsbranschen sker en rad utvecklingsinsatser som drivs av den starka och historiska effektiviseringskulturen som branschen präglas av. READ MORE

 2. 2. Undersökning gällande rådgivning kring markberedning till skogsägare i Västsverige

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Emil Bryntorp; [2020]
  Keywords : föryngring; återbeskogning; skogsåtgärder;

  Abstract : I brukandet av skogsmarken ingår föryngringsavverkning som en del i processen. Enligt svensk lag är man skyldig att på ett tillfredsställande sätt återbeskoga den avverkade arealen. Markberedning är en åtgärd som syftar till att förbättra etableringen och tillväxten hos plantan/fröet. READ MORE

 3. 3. Trädsäkring med olika tidsintervaller

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Adrian Ekholm; [2019]
  Keywords : farliga kantträd; kraftledning; intrång;

  Abstract : Danger tree removal are an important part in ensuring a secure electricity supply. The definition of a danger tree according to “Svenska kraftnät” is a tree at the edge of the power line corridor, which can fall within a meter or closer to the power line. Today, danger tree removal is normally carried out every eight years. READ MORE

 4. 4. Skogsindustriell råvaruanskaffning : hurdan är skogsinspektorernas arbetssituation?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Adam Skovdal; [2017]
  Keywords : feedback; förändring; identitet; job crafting; målkonflikter; målsättningar; rådgivning; stress; virkesförsörjning; virkesköpare; advice; change; feedback; goal conflicts; goal settings; identity; job crafting; wood supply; timber buyers;

  Abstract : Den svenska skogsindustrin behöver höja sin totala konkurrenskraft och lönsamhet, eftersom lönsamheten generellt sett har sjunkit till icke-uthålliga nivåer. Det kommer inte räcka till med enbart kontinuerliga kostnadssänkningar och ökad effektivitet. READ MORE

 5. 5. Skoglig rådgivning utifrån kundvärde : en fallstudie om hur Södra kan effektivisera och kvalitetshöja skogsrådgivningen genom implementering av Lean Production och Service Dominant Logic

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Fredrik Mellström; [2017]
  Keywords : flödeseffektivitet; kundfokus; Lean i service; skogsrådgivning; skogsinspektor; ständiga förbättringar; virkesanskaffning; virkesköp; continuous improvement; customer focus; flow efficiency; forest advisory; forest inspector; wood procurement;

  Abstract : Svensk skogsindustri är idag beroende av den privata skogsägarens råvara för att tillgodose industrin med virke. Denna beroendeställning har skapat hög konkurrens inom virkesanskaffningsverksamheten, vilket ställer krav på skogsorganisationer att bemöta skogsägarnas efterfrågan. READ MORE