Essays about: "foresters"

Showing result 11 - 15 of 30 essays containing the word foresters.

 1. 11. Comparing Ips typographus and Dendroctonus ponderosas responses to climate change with the use of phenology models

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Ida Pettersson; [2015]
  Keywords : forest damage.; phenology models; bark beetles; voltinsim; climate change; D. ponderosa; I. typographus; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Bark beetles are a subfamily of insects living in and breeding on woody plants. Some of the bark beetle species have the ability to attack living trees, and thereby the potential to cause major forest damage. These forest damages can have a significant ecological and economic impact to forest ecosystems and foresters. READ MORE

 2. 12. En studie av viltets påverkan på Skogssällskapets fastighet i Selesjö

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Carl Westling; [2015]
  Keywords : viltskador; betestryck; spillningsinvestering;

  Abstract : This degree project investigates how elk, roe deer, red deer and fallow deer can affect an estate in Östergötland. The inventories performed within this project, were completed on an estate in Selesjö, northern Östergötland. This property is used to demonstrate wildlife management. READ MORE

 3. 13. Gallringsplanering baserat på två olika skattningar av skogstillståndet

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elin Anander; Malin Johansson; [2014]
  Keywords : gallring; planering; optimering; stickprov; subjektiv inventering;

  Abstract : SCA Skog är en av Sveriges stora privata markägare och har en företagsstruktur som inkluderar flertalet egna bruk och sågverk. För att upprätthålla ett gott flöde, skog och industri mellan, tillämpas en planeringshierarki byggd i tre steg; strategisk, taktisk och operativ. READ MORE

 4. 14. Affärsrådgivning till privatskogsägare : en marknadsundersökning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Johan Sundby; [2013]
  Keywords : affärsrådgivning; marknadsundersökning; privatskogsägare; åbo; utbo; business consultation; nipfs; market survey; living on property; living in a city;

  Abstract : Det privata skogsbrukandet i Sverige sker inom allt större brukningsenheter. Med större brukningsenheter förändras också skogsägarnas tjänstebehov då självverksamheten i skogen minskar samtidigt som den demografiska förändringen med en allt större andel storstadsboende skogsägare förutspås öka. READ MORE

 5. 15. Kundpreferenser för Fairtrade och FSC-certifierade träprodukter : en conjointanalys

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Linnea Kvick; Anna Thorning ; [2012]
  Keywords : FSC; Fairtrade; Marknadsundersökning; Golv; Enkät;

  Abstract : FSC, Fairtrade och SSC Forestry har tillsammans startat ett pilotprojekt som handlar om att skapa rättvisa möjligheter till handel och hållbart skogsbruk för småskaliga skogsbrukare i utvecklingsländer. Kährs har köpt in detta virke som är dubbelcertifierat med FSC och Fairtrade och producerat ett golv av virket. READ MORE