Essays about: "fragmentering"

Showing result 1 - 5 of 45 essays containing the word fragmentering.

 1. 1. Fladdermöss i parkmiljö och stadsnära natur

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lidia Prykhodko; [2019]
  Keywords : fladdermöss; fragmentering; vattenmiljöer; parker; grönområden; holkar; stadsmiljö; ihåliga träd; trädkorridorer; ljusföroreningar; artificiellt ljus;

  Abstract : Kunskapen om fladdermöss har genom tiderna varit bristfällig, dessa djur har inte sällan förknippats med mörker, ohyra och obehag. Detta börjar dock förändras i takt med tillkomsten av nya lagar som bland annat ger fladdermössen ett starkt skydd på både nationell och internationell nivå. READ MORE

 2. 2. Hur påverkas fjällbärande reptiler av klimat- och habitatförändringar?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Karin Jannerman; [2019]
  Keywords : fjällbärande reptiler; klimatförändringar; habitatförstörelse; termoreglering; reproduktion; effekter;

  Abstract : Fjällbärande reptiler (Squamata) är en av de artrikaste ordningarna bland ryggradsdjuren och innefattar ormar, ödlor och masködlor. De finns utspridda på alla kontinenter förutom Antarktis och har anpassat sig till många olika habitat och miljöer. READ MORE

 3. 3. In search of sustainable urban green infrastructure through an ecological approach : an investigation of the urban green landscape of Danderyd

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ida Olsson; [2018]
  Keywords : Green infrastructure; Ecological design; Landscape architecture; Sustainable urban green infrastructure;

  Abstract : One of the greatest challenges of today’s urban development is the formation of sustainable environments. Over the past several decades, there has been a shift in the global population from a more rural allocation to an urban one, resulting in the densification of cities and subsequent fragmentation of green areas. READ MORE

 4. 4. Det moderna skogsbruket : ett hot mot biologisk mångfald?

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Sara Brandén; Tove Grönblad; [2018]
  Keywords : biodiversitet; fragmentering; mossor; renlavar; habitatstruktur;

  Abstract : Skogen har länge varit en viktig del i människans utveckling. Skogen har bland annat bidragit till föda och skydd, den har fungerat som basresurs för människan under mycket lång tid och utnyttjandet och användandet av skogen har förändrats. READ MORE

 5. 5. Local and regional factors correlating with long term population change in Gentianella campestris

  University essay from Linköpings universitet/Biologi

  Author : Zandra Löfqvist; [2018]
  Keywords : Connectivity; fragmentation; Gentianella campestris; field gentian; semi-natural grasslands; spatial analyses; population change; citizen science; Konnektivitet; fragmentering; Fältgentiana; ängs- och hagmarker; spatiala analyser;

  Abstract : The decrease of semi-natural grasslands in Europe during the last decade has made several previously common species rare or declining in numbers. One of these species is the endangered field gentian Gentianella campestris, which has been proposed as an important indicator species for semi-natural grasslands. READ MORE