Essays about: "framtidens gaturum"

Found 4 essays containing the words framtidens gaturum.

 1. 1. Framtidens gator : gaturummets gestaltning och funktioner i ett mer bilsnålt samhälle

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Erik Wärnberg; [2017]
  Keywords : Bilfri; Bilsnål; Cykelvänlig; Gatugestaltning; Gaturum; Gångvänlig; Principgestaltning;

  Abstract : Världen över pågår en kraftig urbanisering och även i Sverige växer städerna. Med det ökade trycket på dessa ökar konkurrensen om ytorna. För att städer ska kunna växa på ett hållbart sätt, är det viktigt att utnyttja ytorna effektivt. Av den anledningen behöver andelen resor med personbil minska och andra färdmedel premieras. READ MORE

 2. 2. Framtidens gaturum : en trendanalys om vad som är på gång i gaturummet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Wetterborg; [2016]
  Keywords : framtidens gaturum; begreppet gata gaturum; stadsplanering; gatan som social mötesplats; gågatan; det offentliga rummets betydelse;

  Abstract : "Think of a city and what comes to mind? Its streets" (Jane Jacobs, 1961:29). Jane Jacobs väljer att uppmärksamma det många andra genom historien också gjort. Ordet gata besitter en stor fascination kring alla de scenerier som utspelar sig där, politiska som sociala. Gatan utgör en basal gren i våra liv och inom den offentliga sfären. READ MORE

 3. 3. Förarlösa bilar i bilpooler : inverkan på utformningen av stadens fysiska miljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tobias Mannehed; [2015]
  Keywords : autonom bil; bilpool; fysisk miljö; föralös bil; gaturum; Ulleråker; Uppsala; Södra Staden;

  Abstract : Förarlösa bilar blir ett allt vanligare inslag i debatten om framtidens transportsystem i städer. Med den alltjämt ökade urbaniseringen där städer befolkas och förtätas behövs hållbara lösningar som kan tillgodose de behov som uppstår när konkurrensen om stadens utrymmen hårdnar. READ MORE

 4. 4. Hållbar dagvattenhantering : en fallstudie för Åstorp centrum

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Stenberg; [2015]
  Keywords : stormwater mangement; hållbar dagvattenhantering; förvaltning och drifts erfarenheter av LOD; SUDS; urban ecology; hållbar stadsutveckling; LID - low impact development;

  Abstract : Utvecklingen av det moderna samhällsbyggandet har utvecklat en urban miljö vi inte vet hur den fungerar, menar Aryal et al (2010). Utvecklingen har gått från att arbeta i harmoni med naturens ekosystem och att se fördelarna med samarbetet, till att nästan arbeta och utveckla den urbana miljön tvärs emot naturens ekosystem, förklarar Barton & Pretty (2010). READ MORE