Essays about: "gap cutting"

Showing result 1 - 5 of 23 essays containing the words gap cutting.

 1. 1. Restoration strategies in boreal forests : prescribed burning and gap cutting effects on plant diversity and community composition

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Clara Espinosa Del Alba; [2020]
  Keywords : restoration ecology; boreal forest; fire; gap cutting; biodiversity; voluntary set-asides; vascular plants; bryophytes; forest management;

  Abstract : The boreal biome is one of the largest in the world and their forests have been widely exploited for centuries. Consequently, it has suffered ecological simplification and loss of biodiversity. Under these circumstances passive conservation is no longer enough and active restoration techniques need to be tested. READ MORE

 2. 2. Luckhuggning med friställning av asp och sälg : påverkan på epifytiska lavar

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Maria Michold; [2020]
  Keywords : luckhuggning; Populus tremula; Salix caprea; ljus;

  Abstract : I norra Sverige har effektivt skogsbruk och minskad brandfrekvens under det senaste århundradet medfört att äldre skog med gamla lövträd är sällsynt förekommande. I denna del av landet har framförallt asp och sälg stor betydelse för den biologiska mångfalden. READ MORE

 3. 3. Studie av föryngringsresultat efter luckhuggning i äldre tallskog – inom Jädraås försökspark

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Kenneth Heiding; [2020]
  Keywords : hyggesfritt; naturlig föryngring; föryngringsinventering;

  Abstract : Ett problem i Sverige är att få en tillfredsställande återväxt genom naturlig föryngring av tall. Gödsling och friställning har visat sig öka tallarnas kott- och fröproduktion markant samtidigt som luckor i befintliga bestånd ger det mikroklimat som ökar överlevnad och tillväxt. READ MORE

 4. 4. Hyggesfria skötselmetoder för utveckling av sociala värden inom en tätortsnära skog : projekt Vätteskogen, Skinnskattebergs kommun

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Karin Pershagen; Jonas Westerlund; [2020]
  Keywords : skogsbruk; rekreation; biologisk mångfald; skötselplan;

  Abstract : The forest offers a variety of benefits and services that contribute to increased human well-being, biodiversity and economic welfare. In parallel with our country's ongoing urbanization, the distance between people and nature is also increasing. The value of accessible nature has thus increased in recent decades. READ MORE

 5. 5. Debt Beyond Borders

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Author : Natasha Maria Lund Andersen; [2019]
  Keywords : Debt; Loans; Migration; Development; Myanmar; Thailand; Perceptions; Borrowing Behaviour; Social Cognition Theory; Social Cognition Models; Social Sciences;

  Abstract : In a time where concern over migrant indebtedness as a cross-cutting development issue is growing around the world, this paper sets out to explore how migrant workers from Myanmar in Thailand perceive loans and debt, and how these perceptions may link with the migrants’ borrowing behaviour. Despite the prominence of the Myanmar-Thai migration corridor and evidence that indebtedness is common amongst Myanmar migrants, research and reliable data on the topic remain scarce, ultimately constituting a barrier to evidence-based interventions and policy-making. READ MORE