Essays about: "gaturum"

Showing result 1 - 5 of 42 essays containing the word gaturum.

 1. 1. Ett stråk för alla? : Möllevångens offentliga rum ur ett genus och trygghetsperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elvira Larsson; Oscar Samuelsson; [2018]
  Keywords : genus; jämställdhet; trygghet; offentliga rum; könsmaktsordning; stadsplanering;

  Abstract : Vårt kandidatexamensarbete undersöker vilka psykologiska och rumsliga aspekter som påverkar kvinnors upplevda trygghet i det offentliga rummet. Målet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för hur gaturum kan utformas och förvaltas för att förstärka den upplevda tryggheten hos kvinnor. READ MORE

 2. 2. Tillfällig arkitektur - för en levande stad : en undersökning av hur tillfällig arkitektur skapar mänsklig dynamik i staden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ossian Trotzig; [2018]
  Keywords : offentliga platser; sommargågata; stadsliv; tillfällig arkitektur; Uppsala;

  Abstract : Ensamstående utan barn är idag den vanligaste typen av hushåll i Sverige, och detta skapar ett ökat behov av mötesplatser i stadsrummet. De senaste åren har ett flertal kommuner använt sig av tillfällig arkitektur för att ta till vara outnyttjade platser eller för att testa nya användningar i stadsrummet. READ MORE

 3. 3. Sitta vid växter : en möbelgrupp i trä som gynnar biologisk mångfald

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Simon Lidberg; [2018]
  Keywords : konstruktion; landskapsarkitektur; parklet; pollinerande insekter; sociala värden; utemöbel;

  Abstract : I strävan efter den täta staden riskerar grönstrukturen att fragmenteras och minska. Detta kan leda till att den biologiska mångfalden hotas. Det kan särskilt försvåra för pollinerande insekter att hitta föda och boplatser. READ MORE

 4. 4. Nya vägar för trafik och vatten : sänkta hastigheter ger plats för klimatanpassning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Niklas Tengheden; [2017]
  Keywords : planering; klimatanpassning; dagvattenhantering; gatumiljö; trafik; helsingborg;

  Abstract : Uppsatsen tar sin utgångspunkt i klimatförändringarna och de förväntade följderna av dessa, vilket bland annat innebär kraftigare och intensivare regn. Kraftigare regn innebär stora utmaningar för städer och tätbebyggda områden där stora andelar av markytorna är hårdgjorda. READ MORE

 5. 5. Puzzle pavement : a competition project for better streetscapes in unpaved informal settlements

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonathan Anderson; Daniel Eriksson; [2017]
  Keywords : dust pollution; informal settlements; public space; slum; slum upgrading; streetscapes; unpaved streets; water management;

  Abstract : The developing world’s population is becoming more and more urbanized in a very rapid pace. The urbanization combined with a too normative city planning and use of inefficient approaches from governments has in many cases led to the formation of informal settlements, where 860 million people lived in the year of 2013. READ MORE