Essays about: "generationsskifte"

Showing result 1 - 5 of 47 essays containing the word generationsskifte.

 1. 1. Sociala kapitalets betydelse för ett familjeföretags generationsskifte : fokus på familjeperspektivet inom den gröna näringen

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Oskar Wiström; Emil Helgesson; [2020]
  Keywords : tillit; socialt kapital; familjerelation; generationsväxling; generationsskifte; planerat beteende; familjeföretag; trust; succession planning; family business;

  Abstract : Medelåldern har ständigt vuxit inom lantbruksbranschen. Enligt Sveriges officiella statistik så var år 2016 var tredje lantbrukare med enskild firma >65 år. Från samma rapport visades även att var sjätte lantbrukare var under 45 år. READ MORE

 2. 2. Generationsskifterådgivares hantering av mjuka värden : har mjuka värden en betydande roll i processen?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Ida Pannell; Camilla Nilsson; [2020]
  Keywords : mjuka värden frågor; generationsskifte; generationsprocess; familjeföretag; tillit; känslor; värderingar; kommunikation;

  Abstract : Den svenska lantbruksbranschen står inför ett omfattande generationsskifte då en tredjedel av alla lantbrukare är över 65 år. Lyckade generationsskiften krävs för att branschen ska överleva och för att en yngre generation kunna driva vidare företagen. READ MORE

 3. 3. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tilda Magnusson; [2020]
  Keywords : kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Abstract : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. READ MORE

 4. 4. Vilka faktorer påverkar matchningsprocessen vid ägarskifte utanför familjen? : en kvalitativ studie av lantbruksföretag i Skåne

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Elinore Einarsson; [2020]
  Keywords : ägarskifte; generationsskifte; matchningsprocess; matchning av parter; lämna över lantbruksföretag utanför familjen; inträdesbarriär lantbruk; förvärva lantbruksföretag; ägarskifte småföretag; förvaltningsprocess; transfer of ownership; succession; matching process; matching of persons; transfer farms outside the family; entrance barrier agriculture; acquire agricultural companies; management process; change of ownership in small business;

  Abstract : Svenskt lantbruk har traditionellt sett efterträtts i nedstigande släktled, men den agrara näringen går mot andra tider. En åldrande lantbrukarkår i samband med att den yngre generationen inte är lika intresserad av att verka på landsbygden medför att många lantbrukare inte vet vem som ska ta över och förvalta vidare lantbruksverksamheten. READ MORE

 5. 5. Unga lantbrukares attityder, normer och hinder inför förvärv av lantbruksfastigheter : en enkätundersökning baserad på Theory of Planned Behaviour

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Christian Esbjörnsson; Erik Bertilsson; [2020]
  Keywords : attityder; normer; hinder; enkätundersökning; generationsskifte; teorin om planerat beteende; Theory Of Planned Behaviour; TPB; lönsamhet; unga lantbrukare;

  Abstract : Sveriges lantbrukare blir äldre och färre. Medelåldern för dessa är 58 år och samtidigt har andelen lantbrukare under 35 års ålder sjunkit från 8 % till 4 %. Antalet sysselsatta i lantbruket år 2016 var 171 400 personer vilket är resultatet av en minskning med 1300 personer sen 2013. READ MORE