Essays about: "gestaltning"

Showing result 1 - 5 of 560 essays containing the word gestaltning.

 1. 1. Gångfartsområde för alla : ett gestaltningsförslag av en del av Dragarbrunnsgatan med fokus på tillgänglighet för synskadade

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maja Vidarsson; [2020]
  Keywords : gångfartsområde; synskadad; tillgänglighet; design;

  Abstract : Diskriminering på grund av funktionsnedsättning är olagligt i Sverige. Trots detta bygger rådande ideal för gator på att trafikanterna genom ögonkontakt ska kunna förhandla om utrymmet, något som diskriminerar synskadade. Ögonkontakt är exempelvis en grundpelare i en allt vanligare gatutyp, så kallade gångfartsområden. READ MORE

 2. 2. Hamnparken i Nyköping : ett gestaltande arbete

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Karolina Östberg; [2020]
  Keywords : hamnpark; vatten; bad; identitet; kopplingar;

  Abstract : Planering för industriomvandlingsprojekt och de grönytor som ofta finns i anslutning till dessa blir allt vanligare. Vill man få en unik och därmed mer uppskattad och hållbar plats efter omvandlingen är det av stor vikt att platsens identitet inte går förlorad, dels ur ett hållbarhetsperspektiv men också ur ett invånar- och besöksperspektiv. READ MORE

 3. 3. Stadsmiljöprogram : en studie av tre kommuners arbete med gestaltning av det offentliga rummet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Olsson; [2020]
  Keywords : stadsmiljöprogram; gestaltning; offentligt rum; riktlinjer; mål; kommun; planering;

  Abstract : Kommuner använder sig av stadsmiljöprogram för att ge riktlinjer om hur det offentliga rummet ska gestaltas. Den här uppsatsen görs i syfte att öka förståelsen för hur kommuner arbetar med gestaltning av det offentliga rummet. READ MORE

 4. 4. Biologisk mångfald i samspel med historiska värden på Sofiero slott

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Mikaela Karlsson; Kristina Sjögren; [2020]
  Keywords : Sofiero slottsträdgård; historiska trädgårdar; biologisk mångfald; manor garden; biodiversity; historical garden;

  Abstract : ”Biologisk mångfald i samspel med historiska värden på Sofiero slott” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Arbetet behandlar Sofieros historia, historiska värden på platsen, samt hur dessa värden har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden. READ MORE

 5. 5. Biodiversitetsfrämjande grönstrukturer och element som gynnar vildbin och andra pollinatörer : en verktygslåda att använda i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ksenija Ginel; [2020]
  Keywords : biodiversitet; biologisk mångfald; pollinerare; vildbin; ekosystemtjänster; urbana biotoper;

  Abstract : Från flera håll i världen rapporteras det om minskande biodiversitet av djur och växter som ett resultat av mänsklig aktivitet. Vildbin är en av de djurgrupper som minskar snabbt i storlek och som är tvungen att anpassa sig till förstörelsen av livsmiljöer som människor har orsakat. READ MORE