Essays about: "gestaltning"

Showing result 1 - 5 of 732 essays containing the word gestaltning.

 1. 1. Naturbaserad dagvattenhantering : gestaltningsförslag för främjandet av Bäcklösabäckens mångfald och rekreation

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alexandra Fabian; [2024]
  Keywords : Analys genom syntes; dagvattendamm; biologisk mångfald; Bäcklösabäcken; tvåstegsdike; gestaltning; rekreation; ekologi; våtmark; meandring; vegetationszoner; svämplan;

  Abstract : I takt med att Uppsalas utvecklingsområde Södra staden expanderas, minskar stadens grönområden och permeabla ytor för dagvattnet att infiltrera. Detta leder både till en förlust av biologisk mångfald, ekologiska spridningsvägar och en större belastning på Bäcklösas avrinningsområde som täcker stora delar av Södra staden. READ MORE

 2. 2. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Allenmark; Linnea Modalen Sjökvist; [2023]
  Keywords : Skolgård; samnyttjande; barnkonventionen; gaturum; lekvärden; lekgata; miljöerbjudande; rörelsefrihet;

  Abstract : 88% av Sveriges befolkning bor i tätorter, vilket endast utgör 1,3 % av Sveriges totala yta. Urbaniseringstrenden förväntas fortsätta och barns miljöer är de som försvinner först då konkurrensen om ytan är stor. Då barn spenderar majoriteten av sin vakna tid på skolan, får skolgården en allt viktigare roll i barns uppväxtmiljö. READ MORE

 3. 3. Ängar och estetik : steget från den konventionella gräsmattan till ekologiskt värdefulla ängsmarker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Rydahl; [2023]
  Keywords : Urbana ängar; estetik; trivalent design; konventionell gräsmatta; biodiversitet; forskning med design; etablering; skötsel; Uppsala stadsträdgård;

  Abstract : För att säkerställa vår framtid behöver natur och ekosystemtjänster skyddas. I dagsläget riskerar vi att förlora flera ekosystemtjänster, bland annat pollinering av grödor. För att bevara tjänsten pollinering krävs insatser för att främja en större biologisk mångfald. READ MORE

 4. 4. Västerskog & Bulltoftaparken : jämförelse av naturlik förvaltning i praktiken

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nicholas Wiklöf; [2023]
  Keywords : skötsel; Gestaltning; Förvaltning;

  Abstract : Denna uppsats jämför skötsel och utgifter mellan Alnarps Västerskog och Bulltoftaparken. Båda parker har liknande mål och ambitioner i deras strategier för deras skötsel. READ MORE

 5. 5. Soundscapes i Rosendal

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Vogel; [2023]
  Keywords : soundscape; ljudlandskap; ljudgestaltning; ljud; buller;

  Abstract : Ljud är en viktig upplevelsemässig aspekt i landskapet. Ljud inom landskapsarkitekturen tenderar dock att underprioriteras i förhållande till visuella aspekter. Traditionellt handlar design gällande ljud i landskapet om att reducera ljud, då problematiken kring buller i städer är ständigt närvarande och kan leda till hälsoproblem. READ MORE