Essays about: "gestaltningsprocessen"

Showing result 1 - 5 of 57 essays containing the word gestaltningsprocessen.

 1. 1. Den osynliga gestaltningen : med växter skapas tre nya doftlandskap på Sergels torg i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Mia Fjellström; [2020]
  Keywords : lukter; dofter; natur; stress; torg; gestaltning; Sergels torg;

  Abstract : Detta arbete handlar om hur lukter påverkar oss människor och hur lukten av natur kan hjälpa till att sänka vår stress. Genom att skapa tre gestaltningsförslag som provar tre olika tillvägagångssätt för att implementera naturlukt i staden hoppas jag kunna vidga landskapsarkitektens arbete med lukter. READ MORE

 2. 2. Rofylldhet i urban miljö : ett gestaltningsprogram för Batteriparken i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Astrid Berglund; [2020]
  Keywords : ljudlandskap; landskapsarkitektur; rofyllda miljöer; akustisk design;

  Abstract : Syftet med arbetet är att undersöka gestaltningsprinciper som kan användas vid utformning av ett rofyllt ljudlandskap. Principerna har testats genom att ta fram ett gestaltningsprogram för Batteriparken i Uppsala. READ MORE

 3. 3. Den värmetåliga staden : sval omgestaltning av stadsdelen Davidshall i Malmö Stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Klara Kållberg; [2019]
  Keywords : värmebölja; urbant värmeöfenomen; klimatanpassning; värmetålighet; albedo; arkitekttävling;

  Abstract : I samband med att klimatet förändras kommer både värmeböljor och det urbana värmeöfenomenet, enligt SMHI, bli allt vanligare i svenska städer. Värmen kommer dessutom att bli kraftigare och mer varaktig vilket ställer krav på att genomföra klimatanpassade åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna som kan uppstå i staden och för stadens invånare. READ MORE

 4. 4. Med kroppen som måttstock : en undersökning om virtuella upplevelser av landskapsarkitektur, baserade på BIM-modeller, är effektiva arbets- och kommunikationsredskap

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Werner Nystrand; [2019]
  Keywords : landskapsarkitektur; virtuell verklighet; visualisering; dialogverktyg; digital modellering; BIM; Building Information Modell; datorspel;

  Abstract : Detta examensarbete har undersökt användningen av ”tekniker för virtual reality” (hädanefter: virtuella upplevelser, se s. 13) vid kommunikation av landskapsarkitektur, både i teori och praktisk utvärdering. READ MORE

 5. 5. Välkommen in : ett gestaltningsförslag för ett torg och stråk i studentområdet Rackarberget i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefin Folke; Ebba Svenzén; [2019]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; kvalitet; inkludering; meningsfulla aktiviteter; komfort; trygghet; njutning;

  Abstract : Offentliga miljöer är viktiga i våra städer då de erbjuder invånarna möjligheter att träffas och interagera med varandra. Flera forskare och författare uttrycker dock en oro för hur utvecklingen av de offentliga rummen ser ut, både dess kvalitet och kvantitet. READ MORE