Essays about: "gröna kilar"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words gröna kilar.

 1. 1. The green wedges of Stockholm - past, present and future : Development over time, changes in distribution and inclusion in urban planning

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Author : Frida Orveland; [2019]
  Keywords : green wedges; urban planning; sustainable development; nature protection; resilient cities; gröna kilar; hållbara städer;

  Abstract : With an increasing urban population, urban areas around the world face great challenges in sustaining its inhabitants without losing its natural values. Fragmentation of the urban green areas is inevitable, causing the biodiversity to decline and the ecosystem services to weaken. READ MORE

 2. 2. Gatan är död, länge leve staden : en kritisk granskning av bilstaden och en vision för en framtida bilfri innerstad för Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Georg Krüger; [2018]
  Keywords : bilfri stad; bilfri stadsplanering; hållbar stadsplanering; landskapsarkitektur; Malmö; bilism; people space; cyklism; yta;

  Abstract : Den fria platsmarken, “ytan mellan husen” eller helt enkelt - gatan utgör i grova drag hälften av många västerländska städers totala yta, Sverige inkluderat. Ungefär 65% av denna yta upptas i sin tur idag av biltrafiken genom sk. blandtrafik och parkering. READ MORE

 3. 3. Biologisk mångfald i en urban miljö : att genom gestaltning öka biodiversiteten i Artilleriparken i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Andersson; Matilda Åström; [2013]
  Keywords : Ekosystemtjänster; gröna kilar; hållbarhet; hållbar planering; spridningskorridorer;

  Abstract : Den rådande förtätningstrenden i svenska städer leder till en minskning och fragmentering av grönytor. Det är ett hot mot den biologiska mångfalden och vidare för de ekosystemtjänster som är livsnödvändiga för oss människor. READ MORE

 4. 4. Järva reflektum : ett gestaltningsförslag på begravningsplats på Järvafältet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristina Öst; [2010]
  Keywords : begravningsplats; kyrkogård; Järva; Granholmstoppen; arkitekttävling;

  Abstract : Stockholm är en växande storstad och 2030 beräknas en miljon människor befolka stadens olika delar. I stadens utvecklingsplan ingår att utveckla fler regionala stadskärnor varav Kista centrum är en. READ MORE

 5. 5. Gräsrotsplanering från femte våningen : eller tankar kring exploateringen av Stockholms ytterstad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Hallor; [2009]
  Keywords : Stockholm; Planering; ytterstad; grönplanering; gröna kilar; markanvisning; Göteborg; Malmö; Stadsplanering; politiker; översiktsplan; översiktsplanering; öp99; Stockholms parkprogram; Exploateringskontoret; byggherre; fill-in; markanvisningsprocess; exploatering; grönkartan;

  Abstract : This essay is about the planning of Stockholm's border regions (areas on the outskirts of the city) during the first seven years of the 21st century. It describes how planning decisions are made in reality, in respect to a 'green' perspective. READ MORE