Essays about: "gröna kvaliteter"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the words gröna kvaliteter.

 1. 1. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 2. 2. Biotoptak för vildbin på busskurer : en undersökning om människors attityder

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonatan Jönsson; [2021]
  Keywords : biotoptak; gröna tak; vildbin; pollinering; biodiversitet; attityd;

  Abstract : Vildbins situation är mycket ansträngd då deras naturliga habitat försvinner i ett allt mer storskaligt och effektivt jordbrukslandskap. Grönytor och ruderatmarker i städer har blivit en tillflyktsort, men även dessa habitat försvinner när staden expanderar och förtätas. READ MORE

 3. 3. Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer : en undersökning, tillämpning och utvärdering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Harrysson; Amanda Jarhage; [2021]
  Keywords : blåa mötesplatser; social mötesplats; vattnets potential; vattnets kvaliteter; verktyg; checklista;

  Abstract : Runt om i världen expanderas och förtätas städer i takt med att befolkningen ökar. En stad som förtätas med bebyggelsestruktur går följaktligen miste om ytor och mellanrum som är värdefulla ur många perspektiv. READ MORE

 4. 4. Ekonomikumparken blir ekoparken : en utvärdering och utveckling av parkens ekoeffektivitet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elsa Drettner; [2021]
  Keywords : GYF AP; naturbaserade lösningar; ekosystemtjänster; biologisk mångfald i urban miljö; mångfunktionella ytor;

  Abstract : Denna studie syftade till att identifiera och utveckla ekologiska värden för ett urbant parkområde i Uppsala. Utifrån de värden som identifierats föreslogs en rad naturbaserade lösningar för att skapa mer mångfunktionella ytor i parkområdet, stärka dess resiliens och på så sätt även bidra till att skydda det gröna stråk som parken utgjorde en del av. READ MORE

 5. 5. Funktion som underlag för design : en fallstudie över exempel på gators utformning i Uppsala innerstad med hänsyn till utryckningsfordon

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Selma Ogden; [2020]
  Keywords : gata; funktion; design; framkomlighet; aktivitet; attraktivitet;

  Abstract : Masteruppsatsen behandlar frågor kring utformning (design) och användning (funktion) av allmän plats. Uppsatsen syftar till att ta fram riktlinjer för hur landskapsarkitekter och andra specialister bör ta hänsyn till funktionskrav vid utformningen av offentliga gatumiljöer. READ MORE