Essays about: "grönstruktur"

Showing result 1 - 5 of 93 essays containing the word grönstruktur.

 1. 1. Grönskans plats i den växande staden : en studie av centrala Karlstad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linnea Alverbrink; [2020]
  Keywords : grönstruktur; grönska; förtätning; urbanisering; stadsutveckling;

  Abstract : Världen över pågår en rådande urbanisering. Påföljderna har blivit att befolkningen har ökat i städerna. I Sverige har urbaniseringen lett till att bostadsbrist blivit ett vanligt förekommande fenomen i städerna. För att lösa bostadsbristerna har det blivit allt vanligare att man förtätar städerna. READ MORE

 2. 2. Hållbar bebyggelsestruktur : en undersökning av kriterier för stadens form och grönstruktur med fokus på kvartersnivå

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Gustav Andreasson; [2020]
  Keywords : grönytefaktor; hållbarhet; bebyggelsestruktur; kvarter; miljömål;

  Abstract : Hållbar bebyggelsestruktur: är något svårt att kvantifiera, kvalitetssäkra och följa upp. Detta kandidatarbete konstaterar att begreppet hållbar bebyggelsestruktur behöver kopplas till konkreta metoder som har sin förankring i vetenskaplig basis och är mindre beroende av politiska och ekonomiska förändringar. READ MORE

 3. 3. Markanvändningsmöjlighet för rekreation i stadens utkant : förslag till ny användning av Sege industriområde i Malmö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Annie Kouns; [2020]
  Keywords : utkant; periurbana landskap; urbana grönytor; grönområde; grönstruktur; rekreationsområde; rekreation; hållbar stadsutveckling; urban hållbarhet; kantzon;

  Abstract : Kandidatarbetet behandlar växande städers ökande behov av nya grönytor för att tillgodose invånarna med rekreationsmöjligheter. Den växande urbanisering bidrar till förtätning, vilket vanligen sker på bekostnad av stadens grönytor. READ MORE

 4. 4. Urban grönstruktur : och dess funktioner för ekologiskt hållbara städer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Astrid Sundqvist; [2019]
  Keywords : Urban grönstruktur; ekologisk konnektivitet; urban odling; ekosystemtjänster; hållbar stadsplanering;

  Abstract : Grönstrukturen i städer har genom sin multifunktionella karaktär stor betydelse för en hållbar urban utveckling. Forskning visar att hållbara städer kräver en samsyn mellan estetik, platsens funktion och den övergripande grönstrukturplaneringen kopplat till optimering och skapande av ekosystemtjänster. READ MORE

 5. 5. Betydelsen av grönstruktur inom dagvattenhantering - : en fallstudie av Kulltorp, Kristianstads kommun

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofie Balke; [2019]
  Keywords : grönblå infrastruktur; dagvattenhantering; systemlösning;

  Abstract : Klimatförändringarna kommer att resultera i flera utmaningar för framtidens stadsutveckling. En stor del av den befintliga infrastrukturen har utformats under flera årtionden där behoven skiljde sig stort från de som påverkar stadsutvecklingen idag. READ MORE