Essays about: "grönstruktur"

Showing result 1 - 5 of 112 essays containing the word grönstruktur.

 1. 1. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Keywords : grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Abstract : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. READ MORE

 2. 2. Med havet i huvudrollen : fem narrativ om blå miljöers betydelse för hälsa och välbefinnande i utveckling av städer

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Karin Axelsson; [2022]
  Keywords : blå miljö; kustlandskap; kustområden; hälsa; översiktsplanering; förtätning; hållbar stadsutveckling; evidensbaserad stadsutveckling;

  Abstract : Såväl akademisk forskning som offentlig förvaltning av utemiljöer tenderar att domineras av ett intresse för gröna miljöer, där begrepp som grönstruktur, grönytor och grönområden är vanligt förekommande. Den här studien riktar strålkastarljuset mot blå miljöer och undersöker hur miljöer där vatten har en dominerande roll kan bidra till hälsa och välbefinnande för människor som bor i städer. READ MORE

 3. 3. Regnbäddar i urbana miljöer : en analys av växtgestaltning i regnbäddar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linus Lundqvist; [2022]
  Keywords : regnbäddar; växtgestaltning; Nick Robinsson; ekosystemtjänster;

  Abstract : När städer växer ökar också arean av hårdgjorda ytor, men i takt med detta ökar då även problematiken med att ta hand om dagvatten. I framtiden går det att förvänta sig fler och intensivare regn och därför behöver samhället ställa om sig för att klara dessa utmaningar. READ MORE

 4. 4. I samhällets tjänst : en studie av de privata trädgårdarnas betydelse för stadens grönstruktur och ekosystemtjänster

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Whilde; [2022]
  Keywords : biologisk mångfald; ekosystemtjänster; grönstruktur; grön infrastruktur; grönytefaktor; privata trädgårdar; reglerande ekosystemtjänster;

  Abstract : Privat tomtmark utgör en betydande andel av en stads markyta. Trots att den privata tomtmarken frekvent nämns i olika styrdokument, inkluderas den sällan i konkreta strategier - något som kan bero på svårigheten att ställa krav på hur marken används och disponeras. READ MORE

 5. 5. Nära möten mellan byggnader och natur för människors välbefinnande : ett designförslag för att främja invånarnas hälsa och trygghet i Husby, Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Betsy Kamali; [2022]
  Keywords : ekosystemtjänster; grönytefaktor; grönstruktur; gröna fasader; gröna tak; takterrassodling; hälsa; trygghet; välbefinnande;

  Abstract : Detta examensarbete fokuserar på att identifiera grönskans egenskaper och dess positiva påverkan på människors hälsa i tre huvudsakliga aspekter: fysiska, psykiska och sociala. Syftet är att tillämpa dessa identifierade egenskaper på ett praktiskt exempel för att främja människors hälsa och välbefinnande. READ MORE