Essays about: "grönstrukturplanering"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word grönstrukturplanering.

 1. 1. Stadsranden i den hållbara staden : skräp eller skatt?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emilia Ruist; [2019]
  Keywords : stadsranden; regional planering; hållbar stadsutveckling; grönstrukturplanering; urban fringe; sprawl; peri-urban; stad och land;

  Abstract : På grund av en sedan länge pågående urbaniseringstrend förväntar vi oss att städer kommer att växa. Därför värderas stadsranden, alltså zonen mellan stad och land, utifrån dess framtid snarare än för vad den kan bidra med idag. READ MORE

 2. 2. Dialogplanering : en fallstudie om delaktighet med fokus på ekosystemtjänster i Vaggeryds kommun

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Bergqvist; [2018]
  Keywords : delaktighet; dialog; collaborative planning; dialogplanering; ömsesidiga lärandeprocesser; ekosystemtjänster; grön infrastruktur; grönstrukturplanering;

  Abstract : Integrering av ekosystemtjänster i den fysiska planeringen har blivit ett prioriterat målområde i svensk politik, ett ansvar som huvudsakligen ligger hos kommunerna. Framtagande av strategiska planeringsdokument, som en grönstrukturplan, kan vara ett sätt att integrera ekosystemtjänstperspektivet. READ MORE

 3. 3. Parkernas stad : hur sju parker ser ut och används i megastaden Shanghai

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Dahlström; [2018]
  Keywords : Shanghai; parkanvändning; urbanisering; stadsplanering;

  Abstract : Trots alla fördelar som kommer med urbaniseringen och våra städer finns en hel rad psykologiska bieffekter från detta. En ökande klyfta mellan vad människor vill ha och vad de behöver har resulterat i en generation starkt påverkad av stressrelaterade åkommor. READ MORE

 4. 4. Förtätningens inverkan på grönområdena vid Skånes universitetssjukhus i Malmö : sjukt värdefulla grönytor att ta vara på

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Eva Molander; Mikaela Wennström; [2016]
  Keywords : förtätningens följder; grönstrukturplanering; hälsofrämjande miljöer; utemiljö; sjukhuspark; gestaltningsaspekter; Skånes universitetssjukhus;

  Abstract : Detta examensarbete handlar om hur förtätning kan komma att påverka grönytor samt grönytors betydelse för människans välbefinnande. Vi har också konkret studerat grönytor vid Skånes Universitetssjukhus, och ger förslag på hur en av dessa grönytor kan vidareutvecklas. READ MORE

 5. 5. Beträdor i det skånska jordbrukslandskapet : en studie av Lunds kommuns arbete med tillgängliggörandet av det tätortsnära jordbrukslandskapet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cecilia Sonesson; [2013]
  Keywords : grönstruktur; grönstråk; närlandskap; planering; rekreation;

  Abstract : Lund är beläget i ett högintensivt jordbruksområde i sydvästra Skåne och andelen allemansrättslig mark i det tätortsnära landskapet är liten. För att tillgodose stadsinvånarnas behov av rekreation är tydliga strategier för grönstrukturplanering i kommunen viktigt. READ MORE