Essays about: "grönytefaktor"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word grönytefaktor.

 1. 1. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Keywords : grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Abstract : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. READ MORE

 2. 2. I samhällets tjänst : en studie av de privata trädgårdarnas betydelse för stadens grönstruktur och ekosystemtjänster

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Whilde; [2022]
  Keywords : biologisk mångfald; ekosystemtjänster; grönstruktur; grön infrastruktur; grönytefaktor; privata trädgårdar; reglerande ekosystemtjänster;

  Abstract : Privat tomtmark utgör en betydande andel av en stads markyta. Trots att den privata tomtmarken frekvent nämns i olika styrdokument, inkluderas den sällan i konkreta strategier - något som kan bero på svårigheten att ställa krav på hur marken används och disponeras. READ MORE

 3. 3. Temperatursänkande åtgärder på hårdgjorda ytor med hjälp av GYF

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Ericsson; [2022]
  Keywords : landskapsarkitektur; temperatur; parkering; hårdgjorda ytor; grönytefaktor;

  Abstract : Världen befinner sig i en situation där klimatkrisen är ett faktum. Koldioxidhalterna har stigit de senaste åren och de väntas fortsätta stiga även kommande år. Som en konsekvens av klimatkrisen bildas värmeöar över hårdgjorda ytor i staden. READ MORE

 4. 4. Nära möten mellan byggnader och natur för människors välbefinnande : ett designförslag för att främja invånarnas hälsa och trygghet i Husby, Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Betsy Kamali; [2022]
  Keywords : ekosystemtjänster; grönytefaktor; grönstruktur; gröna fasader; gröna tak; takterrassodling; hälsa; trygghet; välbefinnande;

  Abstract : Detta examensarbete fokuserar på att identifiera grönskans egenskaper och dess positiva påverkan på människors hälsa i tre huvudsakliga aspekter: fysiska, psykiska och sociala. Syftet är att tillämpa dessa identifierade egenskaper på ett praktiskt exempel för att främja människors hälsa och välbefinnande. READ MORE

 5. 5. Ekonomikumparken blir ekoparken : en utvärdering och utveckling av parkens ekoeffektivitet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elsa Drettner; [2021]
  Keywords : GYF AP; naturbaserade lösningar; ekosystemtjänster; biologisk mångfald i urban miljö; mångfunktionella ytor;

  Abstract : Denna studie syftade till att identifiera och utveckla ekologiska värden för ett urbant parkområde i Uppsala. Utifrån de värden som identifierats föreslogs en rad naturbaserade lösningar för att skapa mer mångfunktionella ytor i parkområdet, stärka dess resiliens och på så sätt även bidra till att skydda det gröna stråk som parken utgjorde en del av. READ MORE