Essays about: "gran"

Showing result 1 - 5 of 304 essays containing the word gran.

 1. 1. Minskande senvuxenhet på produktiv skogsmark i Norrland : implikationer för vedlevande organismer och betydelsen av myr- och bergimpediment

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Tyr Nilsson; [2022]
  Keywords : Slow-grown trees; growth rate; ring width; pinus sylvestris; picea abies; low-productive forests; mires; rocky outcrops; swedish NFI;

  Abstract : Senvuxen ved är ett viktigt substrat för vissa vedlevande organismer på grund av en långsam nedbrytning och låg konkurrens. Tillväxtförhöjande åtgärder inom skogsbruk, liksom ökande temperaturer, kan ha orsakat en minskning av senvuxen ved under den senare halvan av 1900-talet. READ MORE

 2. 2. “God Lives in Peru Today” : The israelita religious movement and the transmission of faith across digital and transnational networks

  University essay from Stockholms universitet/Nordiska Latinamerikainstitutet

  Author : Andrea Villa Franco; [2022]
  Keywords : AEMINPU; religious transmission; transnationalization; embodied religious practice; modernity; AEMINPU; transmisión religiosa; transnacionalización; práctica religiosa; corporeidad; modernidad;

  Abstract : After emerging from the central Peruvian Andes in the 1950s, the israelita religious movement has expanded across Latin America and beyond, reaching the urban centers of the Global North. The growth of the Peruvian israelitas makes part of a regional trend that has transformed the Latin American religious field. READ MORE

 3. 3. Omställning till hyggesfritt skogsbruk – föryngring i skog som ställts om från trakthyggesbruk till blädningsbruk

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Ida Pontén; Ludvig Renell; [2022]
  Keywords : plantetablering; omföring; markstörning;

  Abstract : Skogsstyrelsen har fått uppdraget att öka kunskapen och användandet av hyggesfria metoder i det svenska skogsbruket. För att hyggesfri skogsskötsel ska kunna bli vanligare behöver skog som tidigare skötts med trakthyggesbruk istället börja skötas med hyggesfria metoder. READ MORE

 4. 4. The ability to create mixed stands by planting Norway spruce and Scots pine every second row

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Eva Higgins Andersson; [2022]
  Keywords : Local site index; seedlings every second row; regeneration; biodiversity; climate change; establishment;

  Abstract : Swedish forests primarily consist of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). READ MORE

 5. 5. Lärkens framtid i svensk förädlingsindustri : råvaruförsörjning och efterfrågan

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Albin Lindquist; [2022]
  Keywords : hybridlärk; klimatförändringar; sibirisk lärk; skogsbruk;

  Abstract : Val av trädslag vid skogsföryngring kan ha en stor inverkan på skogsägandets lönsamhet då olika trädslag har olika egenskaper och preferenser gällande exempelvis jordmån och klimat. Felaktiga val av trädarter kan också leda till skador på grund av storm, brand och biotiska skadegörare. READ MORE