Essays about: "grannaturskog"

Found 2 essays containing the word grannaturskog.

 1. 1. Epifytiska lavar på gran i naturligt fragmenterad naturskog

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Ola Hammarström; [2018]
  Keywords : epifytiska lavar; boreal skog; artrikedom; kanteffekter; skogsfragmentering;

  Abstract : Förlust och fragmentering av boreala naturskogar p.g.a. intensivt skogsbruk är idag ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige. READ MORE

 2. 2. Bevarande av hotade epifytiska lavar och vedsvampar i Norrbottens län : rödlistan som verktyg i praktisk naturvård

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Frida Snell; [2013]
  Keywords : Rödlistan; rödlistade arter; boreal; epifytiska lavar; vedsvampar; hotade arter; tallnaturskog; barrnaturskog; lövbränna; grannaturskog; trädbevuxen myr; bevarandearbete; Red-list; red-listed species; epiphytic lichens; wood-decay fungi; threatened species; boreal pine forest; mixed boreal forest; boreal spruce forest; boreal forest swamp; nature conservation;

  Abstract : Många arter påverkas idag negativt av skogsbruket. Detta visar sig dels i ett växande antal arter på den svenska Rödlistan. I Norrbottens län är idag närmare 500 skogslevande arter rödlistade, och dessa är fördelade över flera olika organismgrupper. READ MORE